Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Förord.

Med föreliggande arbete är det för straffrättens del afsedt att skildra uppkomsten och utvecklingen af nu bestående rättssatser, ej att gifva en helgjuten och fullständig bild af rättstillståndet under ett visst förflutet tidskede. Det historiska materialet har användts till att belysa nu gällande rätts innehåll. I följd häraf har gällande rätt kommit att ingå såsom ett afslutande moment i framställningen af de särskilda instituten. Och härvid har beaktande egnats ej blott åt svensk, utan äfven åt utländsk rätt. Tillräckligt skäl härför har varit den omständighet, att de civiliserade folkens straffsystem ej blott haft utgångspunkten gemensam, utan äfven tagit del i en för dem samfäld utveckling och på grund häraf för närvarande jemväl stämma öfverens med hvarandra i sjelfva hufvuddragen. Men härtill kommer ytterligare något annat. Alla tecken tyda derpå, att för framtiden arbetet skall gå ut på att utjemna de skiljaktigheter, som här förefinnas, ej att förstora eller öka dem. Straffrätten är ett område af lagstiftningen, hvilket doktrinen nästan fullständigt bemägtigat sig. Och vid de täta omarbetningar och jemkningar, som bestående rättssatser här underkastas, tjena främmande lagar och förslag till material, och gör man sig sålunda ömsesidigt till godo hvarandras ideer, rön och erfarenhet. Det är ett reformarbete, hvari en mängd krafter deltaga, men som besjälas af samma anda och leder mot samma mål. Kan man redan för närvarande tala om ett europeiskt-amerikanskt straffsystem, hvaraf bland annat det svenska blott utgör en del, skall derför i framtiden detta med all säkerhet blifva än mera berättigadt. En inblick i gällande utländsk rätt torde under sådant förhållande väl kunna vara af intresse. I åtskilligt länder det till förklarande af den rätt, vi haft eller