Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
35

nyligen ombyggd. Det skulle väl tyckas, att man skäligen bort på denna alldeles skoglösa ort uppföra en stenbro; helst här icke finnes något synnerligt strömdrag. Detta synes åtminstone oss vara så mycket utförbarare, som ett berg ligger i närheten, hvarest ganska jemna hällar utbrytas, hvilka hålla ända till 16 fots längd med en passande bredd och tjocklek. Vi skulle tro, att rentan för kostnaden af en stenbro ej borde uppgå till utgiften för förbättringar och ombyggnader af en träbro. Visst är emellertid, att stenbroar blifvit flerestädes i landet under sednare åren uppförde öfver strömmar, som ha lika betydlig bredd som Viskeå, ehuru god tillgång funnits på skog, men ringa nog på passande sten.

Härifrån till Kongsbacka passeras några bördiga dälder, som omgifvas af högre och lägre berg. Men ingen skog, inga planteringar. Kongsbacka är en ganska liten stad med mycket trånga gator. Kyrkan är af trä och mindre än de flesta landtkyrkor. Det väcker förundran, att här märkes så ringa industri, då man i en närbelägen socken nemligen Lindome ser handtverkerier bragta till en oväntad höjd. I denna socken finnas murare, timmermän, snickare, stolmakare, svarfvare, vagnmakare, klensmeder, målare, glasmästare, gördelmakare, tunnbindare med flera. Om de sköta sina handtverk på åkerbrukets bekostnad lemnar jag derhän; men att der råder en flit, som beklagligtvis saknas i mången stad, kan icke bestridas.

På vägen härifrån till Kärra gästgifvaregård passeras Anderstorp. Man har vid en liten å, som här framflyter, i sednare år uppfört en stor trenne våningar hög stenbyggnad, hvarunder en del af vattenmassan frambrusar, och hvari en snäcktrappa vid ena ändan uppleder. I denna