Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

52

brytning har lika sluttning åt sidorna och gaflarna och trenne ingångar, nemligen en å hvardera långsidan och en å östra gafveln. Från en förstuga, som ligger åt söder, uppleder en bred trappa i öfra våningarna. Man inkommer genom dystra korridorer i de gammalmodiga rummen. En kamin har en omfattning af hvit marmor, som är arbetad i Italien. Dörr- och fönsterkarmar, dörrar och bågar af ek jemte beslag af jern och messing äro arbetade i England. De månge terrasserne kring byggnaden äro beklädde med gråstensmurar i kalkbruk. Trädgården är i gammal smak. Brådska och regndusk tilläto oss icke att närmare betrakta densamma. En dubbelt större summa än den, hvarför egendomen för någon tid sedan försåldes, har ofelbart blifvit nedlagd på ifrågavarande byggnadsföretag. Men emellertid qvarstå dessa fasta arbeten, då de rikedomar, som den verksamme mannen samlat, för längesedan öfvergått på främmande händer.

Jonsered har en utmärkt vacker belägenhet. Åbyggnaden med en trädgård, och ett lusthus ligger på en ansenlig höjd, som beskuggas af lummiga björkar. Från detta lusthus öfverskådas Aspen, som omgifves af berg med barr- och löfskog. Säfveå utfaller från denna sjö och kringbrusande samma höjd slingrar sig genom dalen, hvars bördiga fält och omgifvande klippbranter samt Partilleds herregård göra ett öfverraskande intryck. En bergskulle, hvilken i närheten höjer sina gråa, tallbeväxta klippor och den väg, hvilken å motsatta sidan kröker sig jemte sjöns stränder under bergsbranter, bidraga mycket till det helas försköning. Här är en segelduksfabrik anlagd af Herrar Gibson och Keiller i Göteborg. Härvarande machinerier drifvas med ett vattenhjul, ehuru desamme inrymmas i flera ganska stora byggnader. Det