Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
69

vägen från Herrestad till Qvistrums gästgifvaregård, går öfver en ofantlig bergsrygg, oaktadt den kunde utan synnerlig svårighet ledas derunder, hvarigenom Grylinge- och Kronåsbräckor undvekos. Under vår tid, som utmärker sig för många vägförbättringar, tyckes det vara skäl att med allvar påtänka ett lämpligt sätt att kringgå en del af de halsbrytande backar, som göra detta skjutshåll till ett af de svåraste i vårt fädernesland.

Qvistrum ligger i en trång dal, hvilken genomskäres af en temligen stor å. Saltkällan, en herregård med ett prydligt trähus, ligger vid slutet af denna dal med utsigt åt saltsjön. Några löfträd beskugga den slingrande vägen och andra luta sig öfver den sorlande ån. Man färdades här för några år tillbaka öfver en lång och vådlig träbro. Kringliggande härader ha med en berömlig uppoffring bekostat en stenbro, som förtjenar att närmare beskrifvas. Ett mäktigt brokar sträcker sig ifrån hvardera sidan af ån och tvenne andra, som hålla 12 fot i tjocklek, ligga deremellan. Brokarens nedre utsprång ha 4 fots bredd och lika höjd med vattenytan. De öfre hålla 6 fot i bredd, 5 fot 6 tum i höjd. Härpå hvilar sjelfva underbyggnaden, som har tvärtigenom 23 fots bredd. Mellan dessa brokar kasta sig trenne rundhvalf, af hvilka hvardera sträcker sig 55 fot i tvärmått och höjer sig ifrån vattenytan till slutstenen 20 fot. Brokaren bestå af kantig gråsten hemtad i trakten häromkring. Hvalfstenen, som håller omkring 4 fot i fyrkant och 1 fot 6 tum i tjocklek, är en finkornig gråsten, hvilken är af naturen så jemn, att densamme föga behöft tillslås. Denna vackra gråsten är hemtad från Malmö, som ligger utanför Sotenäs. Hela byggnaden består af kallmur och är utförd af Dalkarlar. Det misstag har vid pålningen blifvit enligt