Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/276

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
Om Regula Societatis uti Regula De Tri. 273

§.401. Cm Regula Sociétatis eller

Arfwedelningar.

Här ställas Talen sålunda: skrif hwars och ens utlagda Penningar, Gods, Lotter eller delar &c. under hwarandra emot högra handen eller i det Tredje Rummet, som sedan tilsammans Adderas, och den Summan upskrifwes i första Rummet til Divisor, eller Delare; men sjelfwa delnings Summan, som de hafwa del uti, antingen wunnit, förlorat, eller annars utgifwa måste, sätt uti Andra eller Mellersta Rummet. Sedan Multiplicera det Mellersta Talet med hwardera af de Efterste, hwars Productum Dividera med det Första Talet, icke annorlunda Procederandes, än som Regula De Tri lärt hafwer, hwilken här så ofta måste brukas, som Talen, uti Tredje Rummet, ärom många til. Exempel: En fader lemnar efter sig 3 Söner, 2 Döttrar, som komma at dela sig emellan 40 Riksd. Hwar Son skall hafwa dubbelt så mycket som hwardera Dottren. Nu frågas huru mycket de få hwardera ? Facit hwar Son bekommer 10 Riksdal., och hwardera Dottren 5 Riksdaler. Efter Döttrarna få minst, så sätt hwarderas del för 1 Lott, och hwardera Sonens för 2 Lotter. Således bekommer första Sonen i ordningen: A = 2 Lotter B = 2 Lotter C = 2 Lotter A = 1 Lott B = 1 Lott.

Hwilka tilhopa äro 8 Lotter som skola dela sig emellan de 40 Riksdaler.