Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
VII

meddelats så enkla som möjligt. Men då dessa uppgifter skulle för den, som icke egnat sig åt historiska studier eller saknar tillgång till större biografiska verk, blifva föga upplysande, har författaren, efter medaljbeskrifningen, för hvarje person af mera framstående märkvärdighet tillagt några ord i afsigt att fästa uppmärksamhet på dess egenskaper och betydelse i det offentliga lifvet eller i bildningens historia, och med detsamma gifva en ledning att rätt uppfatta innehållet och värdet af minnespenningarnes inskrifter och sinnebilder. För ofullständigheten i dessa teckningar väntar författaren välvilligt öfversende af en hvar, som lärt inse svårigheten att i några få ord uppfatta ett rikt ämne. De må endast betraktas som ledande anvisningar för den som behöfver och önskar på annat håll söka fullständigare underrättelser.

För hvarje minnespenning angifves, så vidt det varit möjligt, hvilket år, af hvem och af hvilken anledning den blifvit präglad, gravörens namn, stället der stamparne förvaras, — allt förhållanden, åt hvilka man i äldre beskrifningar föga eller vanligen alls icke egnat nägon uppmärksamhet.

För att bestämma medaljers storlek, uppgjorde Berch en skala, graverad och intagen i hans här ofvan anförda Beskrifning, upptagande 26 olika »storlekar», hvilken skala alltsedan blifvit följd och ännu i dag, äfven i offentliga handlingar, åberopas. Då denna godtyckliga måttstock är känd endast af dem, som kunna rådfråga Berchs omnämnda arbete, har författaren ansett ändamålsenligare att angifva minnespenningarnes diameter i Svenska decimal linier. Af undseende för samlare, som ännu hänga fast vid gamla vanor, anföres likväl, inom parenthes, storleken efter