Sida:B E Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda (1860).djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


XI märksainhet. Med få undantag hafva dessa, genom försorg af Assessoren N. Keder, Gravören R. Faltz eller Kanslirå- det C. R. Berch, blifvit gjutna efter medaljonger, skurna i elfenben af den berömde Franske snidaren Jean ( -a- vailler, som i senare hälften af I7:de århundradet uppehöll sig i Sverige, eller efter andra samtida artisters vaxmodeller, att som uttryck af vördnad eller tillgifvenhet lemnas åt samtida maecenater och vänner. Emedan de alla hafva tillkommit under slutet af sjuttonde eller början af ader- tonde århundradet, och således tillhöra ett begränsadt tids- rum, har författaren vid deras beskrifvande funnit sig böra föredraoa den alfabetiska ordningen framför den kronolo- giska. *) Ifriga samlare hafva förskaffat sig dylika afgjut- ningar af medaljörers vaxmodeller iifven från senare tid, men då dessa sakna all inskrift, har författaren lemnat dem utan afseende. På det denna beskrifning må tillika blifva en katalog öfver de tvenne offentliga myntsamlingar, författaren snart ett fjerdedels århundrade haft under sin vård och efter förmåga sökt göra fullständiga, angifves för hvarje minnes- penning, huruvida exemplar deraf finnas i Kongl. Mynt- kabinetts (K. Mk.) och i Bankens samling (B__n). Endast i de fall när en minnespenning saknas i bada dessa kabinetter, har någon annan samling blifvit an- gifven. ') Berch har i sin Boskrifuiiig öfver Svenska Kongl. Mvnt och Skåde- penningar icke upptagit dessa minnespenningar, enchist (pag. 370 — ^ .'>72) anfört namnen på de genom sådana »i metall gutne Portraiterw hedrade personer, öfver hvilka icke riktiga minnespenningar blifvit piiiglade eller gjutna. Åtskilliga deraf äro beskrifna i Keders Vata- logus Nnmmorum Sueo-Gothicorum . . . in Mitseo Graingeriano, pag. 105—115.