Sida:Bele-Snack-1649.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Uthan Sorg och Siukdom Boo tilsamman/ I stoor Linfligheet, glädie och gamman. Wij önska Ehrss Nåde må bekomma Långt Lijff, Landet til stoor tröst och fromma. Sedan när som Slaset vthrunnet ä r, (k är. Hooss GVdh Ewig fr ögd med E hr Hwsfrw Sidst tacke Wij alla ödmiukeligh, Som hafwa hö rt W årt Speel godhwilleligh. Och bedia I ö fwersee medh W år feel, Som ära beg ångna i thetta Speel. Commœdian är st ält i hastigheet, Alt kan ey wara s å behagligheet Doch ingen Ståndz Person Wij h är t änckia, Medh W år Leek til thet ringesta kr änckia. Wij f örmoda therf öre Tiensteligh, I W år Meening vthtyda gunsteligh. Eders N åde Lydna och Wyrdigheet Bewijsa Wij medh Vnderd ånigheet. Sedan Hwar och Een effter sin Respect, I thet Wij weeta wara Honom tächt. Här medh biuda Wij Eder Fahra w äl, GVdh alla beware til Lijff och Si äl.