Sida:Berzelius Bref 8.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

den väg jag föreslagit. — Det skal bli roligt at se hvart det bär för Hausmann, när han försöker gå en annan.

Gehlen har öfversatt afhandlingen[1] för Schweiggers Journal, der den är införd i 3 serskilta häften, och Schrag har dessutom tryckt serskilta exemplar deraf.

Kommer aldrig Tit. til Stockholm?

Hälsning och vännskap.
J. Berzelius.23. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 1 dec. 1814.

Jag får tacka ödmjukast för tvenne bref.

Analysen följer här. Jag ser nu hvari felet ligger. Tit. har uptagit kolsyra och vatten på en post, och beräknat dess syrehalt såsom bara kolsyra, hvarigenom kolsyrans syrehalt ej fallit ut til en jemn multipel af basernas. Men jag tror at det är nödigt at bestämma vattenhalten i mangansaltet. Var derföre god och gör en portion kolsyrad manganoxidul och bestäm halten af vatten deri; tag sedan några smulor af fossilet och bränn dem i et glasrör för at se, om i fossilet den kolsyrade mangan verkligen förekommer med kristallvatten. Sen skulle jag nog önska at hafva än et par analyser på dylika, ty den relativa quantiteten af kalk och mangan, en partikel af den sednare mot nära 5 af den förra, förefaller mig altid misstänkt, ehuru jag har flere exempel på den, äfven i mina analyser. — Såvidt jag nu kan bedömma Tit. analyserade fossil, så består det af smittadt af en tilfällig portion kols[yrad] talkjord.

Jag har sökt at skaffa mig goda specimina af de fossilier, hvilka jag i mit försök åberopat; men saknar ännu ganska många. T. ex. trisilicias talcicus från Edelfors. Gahn har väl gifvit mig en grof bit deraf, men den är så blandad med

  1. [ 88 ]Nämligen Berzelii avhandling om mineralsystemet.