Sida:Berzelius Bref 9.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

110

t. ex. i beryllen . Denna omständighet har mycket intérêt för det kemiska mineralsystemet.

Min första analys på topasen, d. ä. pyrophysalithen, gaf Fl 7,4 p. c., A 58 p. c. och S 34 p. c., men jag har skäl at tro at någon flusspatsyra stannat i leran, emedan jag endast försökte den alkaliska solution på flusspatssyra. Den formel, hvaremot detta resultat svarar, synes mig ganska osannolik, dock osvuret är bäst. — Den sachsiska topasen, för hvars pulvrisering jag aflägger min ödmjukaste tacksägelse, är bränd och uplöst, men längre [har jag] ej kommit dermed. Som det är bäst at låta svida med[an] det svider, så tager jag mig den friheten at anhålla at få besvära med närliggande brasil[ianska] topaz, som är af et enda kristalliseradt stycke; det kan vara intressant at få lära känna hela klassen på [en] gång, helst man så väl kan göra jemförelse, när [man ser] dem bredvid hvarandra. Jag skulle nog önska at ha litet pycnit eller skörlartig beryll. Den är förmodligen ej samma fossil som dessa, ehuru Hausman förer den til samma kem[iska] species med pyrophysaliten, hvilken han låter rifvas af quartz. — Jag skickar tillika litet af Hedenbergiten från Mormorsgrufvan, Tunaberg.

Bomolja kostar 5 rdr 32 sk. kannan; är således nu mera obrukbar til kem[iskt] behof. Jag bränner hampolja, som enligt et ryskt recept är försatt med smör och salpeter. Den brinner rätt bra; röker ej i glaslampor, ger bra hett för blåsrör, men röker dugtigt, då man ej blåser. Den kostar med reningsoperation ungefär 2 rdr kannan.

Min vördnad för Hr Assessorens famille samt landshöfdingens.

J. Berzelius.