Sida:Berzelius Bref 9.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

174

nöta mina gamla trötta ben och sysselsätta andra utan ändamål och effect.

Sedan Din afresa råkade jag ut för den envisaste diarrhée, som afförde intet annat än vattn och förfaseligen under 14 dagar eller mera medtog alla krafter. Jag reste illa curerad till Gripsholm och måste dröja där ett par dagar längre, än jag ärnat, och kom skäligen förbättrad hem: men nu är jag åter lika däran med en envishet, som ej hjelpes af Rhabarber, Ricini olja, eller Cascarill ♦. Det är en besynnerlig disposition, som jag ej skulle bry mig om, då den just ej är plågsam, om jag [ej] frugtade att den kunde draga till något sattyg i längden.219

Vid Gripsholm måste vi aldeles cassera den af Eggertz inrättade torkplåten, äfven sedan vi förändrat den i någre delar; men vi togo intet beslut, innan vi här hemma först hörtt Eggertz. Nu inrättas den efter allmän öfverenskommelse på det vanliga viset med 2:ne så kallade galtar, för en depense af 93 rdr bco. Äfven öfverenskoms att beställa Elglund's apparatur för bränvinspannan, sedan alla i granskapet, som hafva den, försäkra att [den] bränner dubbelt quantum på samma tid med besparing af ved och arbetslöner, hvarigenom vi kunna hinna få vårt quantum afverkadt på den tjenliga årstiden. Depensen kan ersättas med ett öfverskått genom försälgning af klar-pannan.

Råsvaflet ifrån Fahlun dugde ej att nyttjas i svafvelkammaren; det tog ej eld, innan det var tvättadt och torkadt. Till försvafling af kopparen skall det göra bättre tjenst. Palmstedt har här sedt alt hvad angår blå vitriolen. Jag tror dock ej att vi ännu böra bygga någon särskild försvaflingsugn, utan att alt kan förrättas i calciner ugnen. Denne borde dock så vida ommuras, både för blåvitriol tillverkningen och för kobolten, att en ny och tätfogad äril inlades af hårdbränd eldfast sten och äfven i hvalfvet påkostades eldfast sten: men Svedelius prutar emot, till dess man fått se att processen lyckas. Ugnen murades i hast af murmästare med murbruk, men hade bordt upsättas på kakelugnsmakares vis.