Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XI

i öppen dag. Den har i själfva verket kunnat inskränkas till rättelse af påtagliga felskrifningar och till uteslutande af ett fåtal ställen, som på grund af sin intima karaktär eller af annan orsak icke ansetts lämpa sig för offentligheten. Samtliga dylika uteslutningar äro i texten markerade, liksom å andra sidan de ord, som på ett och annat ställe för sammanhangets skull måst inskjutas, äro omgifna med klammer.

För att i någon mån fylla den lucka, som uppstått genom frånvaron af dagboksanteckningar öfver vistelsen i Paris, har utgifvaren dessutom trott sig böra i ett särskildt kapitel återgifva utdrag ur bref, som Berzelius därunder aflåtit till hemmavarande. Härtill har valts den Berzelius-Palmstedtska brefsamlingen, den fullständigaste från denna tid. Palmstedt var nämligen under Berzelii frånvaro hans homme d'affaires i Stockholm, hvilket föranledde en tät och regelbunden skriftväxling dem emellan.

De i texten förekommande figurerna äro samtliga i facsimile återgifna efter Berzelii egenhändiga teckningar i manuskriptet. Kostymbilden sid. 72 är antagligen icke af Berzelii hand, men har medtagits, då den åberopas i texten och bidrar att tydliggöra denna. I manuskriptet finnes vidare inhäftadt ett porträtt i litografi af »reskamraten Arfvedson». Enär detta i fråga om utförandet lämnar åtskilligt öfrigt att önska, har det här ersatts med en autotypi efter ett af Way måladt miniatyrporträtt, som för närvarande befinner sig i enskild persons ägo i Stockholm. Originalet till den i färgtryck och 11 skala reproducerade titelbilden är en akvarell tillhörig Vetenskapsakademiens bibliotek, där den nyligen anträffats tillsammans med ett par redan förut kända Berzelius-porträtt. Bilden äger ett