Sida:Berzelius Reseanteckningar 1903.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
V

faire cette satisfaction-là. Jag trodde mig icke böra begagna ett löfte, som hans kungl. höghet sade sig gifva mig à regret, och begärde att få i stället fara till London.» Samma dag detta skrefs (den 9 juni) skedde omsider den så många gånger uppskjutna afresan.

Berzelius har icke lämnat några närmare upplysningar om vare sig färden genom Sverige eller sjöresan öfver Nordsjön.[1] Han nämner endast (i ett bref till Pontin), att han under den senare varit utsatt för »storm, oväder, sjösjuka, kapare och tusende dels roliga, dels ledsamma äfventyr». Den 29 juni landsteg han i Harwich, och samma dag taga dagboksanteckningarna sin början. De äro nedskrifna dag för dag uti en liten, i läder inbunden kvartvolym, antagligen enkom anskaffad för ändamålet. Stundom rätt utförliga, stundom mer eller mindre knapphändiga, allt efter tid och lägenhet, fortgå de sedermera i oafbruten följd ända till och med den 16 september, hvarefter de helt och hållet upphöra, oaktadt Berzelius kvarstannade i England ytterligare omkring en månad. Med uppgifvande af sin ursprungliga plan att vistas utomlands ett helt år anträdde han återfärden till Sverige i oktober, då kronprinsen befallt honom »att vara här igen för att ge arfprinsen lektioner i kemien».

Man tror sig tydligt nog kunna skönja, att umgänget i den engelska metropolens lärda kretsar icke blef utan inflytande på Berzelii vetenskapliga alstring. Visst är, att knappast något skede af hans verksamma lif företer ett så rastlöst och på samma gång så fruktbringande arbete

  1. Af en i Vetenskapsakademiens bibliotek förvarad fragmentarisk anteckning af Berzelii egen hand framgår, att han ankom till Göteborg den 18 juni och att han vistades där ännu den 21 i samma månad.