Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
103

gråsten, försedd med torn år 1837; den har ett grafchor för slägten Posse till Säbybolm. Af fornminnen nämnes en stensättning å Röra backe, der allmogen under sommartiden brukat göra lekar.

Gårdar: Stora och Lilla Säbyholm, vid den derefter benämda vik, sydost om kyrkan, det förra 4 1116 mantal stort, det sednare 2 516, båda af frälse säteri natur; hafva länge utgjort ett gods i grefliga slägten Posses händer, sammankommet af Edeby, 2 m., åtminstone till en del grundadt af Torstensonska slägten; Säby, 12 m.; och Bärby, 4 12 m., grundadt af en Skytte. År 1825 tillhörde Stora Säbyholm gr. Taube, Lilla Säbyholm en Löfling; 1849 egdes det förra, jemte Ekeby, 1 12, Lund 14, Sanda 12, Tible 1 m., allt frälse, af Braunerhjelm; det sednare, jemte Brunsvik, 14 m. frälse, och 1 58 m. frälse säteri i Torresta, af gr. Sparres sterbhus. — Torresta, n., i allt 7 m. frälse säteri, har tillhört slägten De la Gardie o. 1574, sednare Torstenson, indrogs vid reduktionen, hörde på 1700-talet till Sähyholm; år 1825 var det deladt mellan Stora och Lilla Säbyholm, 1849 egdes 5 38 mantal af Tauvon. — Lindormsnäs, v., 12 m. frälse, med Lera, 12 m., båda egentligen af Sanda, egdes 1825 af Uttermark, 1849 af frih. Lagerbrings sterbhus. — Ett halft mantal i Sanda är kaplansbol. — Ålbrunna, i allt 2 14 m., har hört under Säbyholm före reduktionen; nu är 1 14 m. krono säteri lagmansboställe sedan 1695; 14 m. frälse och 12 m. krono säteri hörde 1825 och 1849 under Lindormsnäs. — Ådö, s., 1 34 m. frälse säteri, gammalt herregods, åtminstone från 1400-talet, gjordes till sätesgård af Erik Abrahamson Lejonhufvud, kom från dennes slägt på början af 1700-talet till Arvid Horn, derpå till dennes måg gr. Löwen, vidare genom köp till Schütz och Hising, egdes af den sednares måg Bergensköld 1770, af Hebbe 1825, och sednast 1849, jemte Werkarne, 14 m. rå och rör, Granskog, 12, och Däfvensö, 5 m. frälse, af gr. Sparres sterbhus. — Deffinsø eller Defwinxø förekommer 1289 och 1307, gårdarna Ekiby och Thybile 1311.

II. Håbo Härad ligger norr om Bro, omgifves i öster och norr af Sigtuna- och Sko-fjärdarne med dertill hörande sund, i nordvest af Gåran och Arnöviken, i sydvest af Norra Björkfjärden och Hjelstaviken, sammanhänger blott