Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
181

Gårdar: Husby, ö. nära kyrkan, 2 mantal frälse säteri, har tillhört slägterna Tott, Gyllenklou o. 1740, Durietz 1772, frih. Rudbeck 1829 och 1849, då dertill hörde 5 m. — Grenome, s., 3 m. frälse, har tillhört slägterna Gyllenklou 1655, Silfverstedt, Lagerkrona o. 1740, Brauner 1772, Silfverstolpe 1825 och 1849, jemte underlydande 4 38 m. — Lydinge, s., 2 m. frälse säteri, med Ormeryd, skall vara gammalt Flemminge-gods, innehades 1741 af frih. Stromberg, genom gifte med en Flemming, kom på 1750-talet åter till denna slägt, beboddes nyligen af framl. exc. gr. Claes Flemming, eges från 1831 af frih. Tamm till Österby, och bebos af en dess son. Underlydande äro inom socknen 12 m. frälse, 12 skatte, i kringliggande orter 10 12 m. af åtskilligt slag, utom frälseräntor af tillsammans 3 12 mantal. — Jönninge, n. o., 1 m. krono, kaptensboställe. — Under Österby bruk lyda 34 m. skatte, 1 m. rusthåll Åby, med qvarn och såg. — Grenhem, Younge och många andra gårdar nämnas 1316; äfven Lødunge, men såsom hörande till Tuna socken.

71. Tuna socken, söder ut från Olands-åns högra strand, mellan Stafby i vester, Alunda i norr, Faringe och Almunge af Stockholms län i öster och söder, omfattar 0,483 qv. mil land, 0,010 vatten. Ån går här i en båge kring norra gränsen, genom Tåsjön till Stamsjön; den förra upptar från söder Mysingesjöns vatten, den sednare Wikens eller Rycklinge-sjöns vid östra gränsen. Vid alla dessa vattendrag finnes mera eller mindre vidsträckt slättbygd, med kullar, här och der sidländt; det inre landet är mera bergländig och kärrig skogsmark, tills söder ut åter en bättre bebygd trakt förekommer. Jordmånen är omvexlande lera, svartmylla och mojord, näringarne desamma som i Stafby. Hemmantalet är 60 12 oförm., 53 78 förm., hvaraf 23 18 skatte, 6 krono, 24 34 frälse. Folkmängden år 1840 var 1054, på 211 hushåll, år 1848: 1068. — En väg från Stafby öster ut går förbi Edinge gästgifvaregård i södra bygden, 3 14 mil från Upsala; en annan från Alunda går genom norra trakten, äfven öster ut, men med en böjning åt söder, förbi kyrkan, som ligger 3 12 mil från nämda stad, och till herrgårdarne vid de östra sjöarne.