Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
199

friherre 1773, hvilken gjorde särdeles mycket för Dannemora grufvors bestånd och vård, och äfven hade namn såsom vettenskapsman († 1778); samt nuvarande innehafvaren exc. gr. Carl de Geer, som betydligt utvidgat egendomen. Bruket är sedan 1719 bygdt som en liten stad. Härdarnes antal är tid efter annan minskadt, genom nedläggning eller förflyttning, såsom till Carlholm 1728, äfvensom en här förut befintlig masugn flyttades till Tobo 1676; men genom flerfaldiga förbättringar i smidet har dess både qvantitet och qvalitet vunnit; alla inrättningar äro i stor skala. Herrgården har betydlig åbyggnad af sten, bibliothek och andra samlingar, trädgård och park m. m. Leufsta gård och verk, jemte Tobo och Wesslands masugnar, voro 1847 taxerade till 797,207 R:dr[1]. På stället finnas, utom prest och läkare, äfven apothekare, djurläkare, skolmästare o. s. v. — Hilleboda, s. vid Strömarns vattendrag, 12 mantal skatte, som med andra 3 18 brukas af arrendator; såg och qvarn; masugn för Strömsbergs och Ullforss bruk, anlagd 1638 af Lemmens, borgare i Stockholm; fordom har här äfven funnits hammare från samma tid, men den flyttades 1738 till Carlholm. Från 1724 var Ström egare, från 1734 landshöfding C. de Geer, och öfriga innehafvare af Leufsta. — Åkerby, s. vid samma vattendrag, 3 14 m. skatte, som med 2 frälse brukas af arrendator; jernbruk med 2 härdar och smidesrätt till 2000 skeppund stångjern, men på ett halft sekel blott begagnadt för tillverkning af stål, hvaraf här produceras p. m. 60 skeppund årligen. Bruket anlades 1638 af Lemmens, återtogs till kronan 1657, kom 1689

    Alla dessa egendomar tillsammans utgöra således 243 2281355440 mantal, hvaraf 18 34 frälse säteri, 6 724 rå och rör, 130 47840 frälse, 77 2433155440 skatte, 5 78 skatte rusthåll och säteri, 6 krono säteri; skattefrälseräntor af 80 32315040 mantal; 5 masugnar, utom 1 i Norrland; 4 stångjernsbruk, med tillsammans 8800 skeppund smide, 2 manufakturverk, en mängd qvarnar och andra vattenverk, 2 lastplatser med 3 fartyg, 86 torp o. s. v. Samtliga jernverkens taxeringsvärde, underlydande hemman oberäknade, är öfver 1 12 million. — Folkmängden, hemmanens inberäknad, för år 1849, var 6047 personer på 1192 hushåll. Slutligen må tilläggas, att den anmärkning, som å sidan 47, not. 4, är gjord om Österby och Söderforss verkens fattigvård, gäller äfven gr. de Geers egendomar; samt att den å sidan 50 omtalade Lötens lastplats numera ej som sådan begagnas.

  1. Mera än t. ex. Stockholms läns sex småstäder tillsammanstagna.