Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
54

verkligheten af särskildta förhållanden, då andra, af lägre belopp, äro genom det sätt, hvarpå de utgå, ganska tryckande. Så blir t. ex. utgörandet af de visserligen dryga stående räntorna lättadt derigenom, att de mestadels utgå i naturalier; och om en del måste forslas utom länet, till hufvudstaden, sker det dock, vanligen antingen på vinterföre, eller om sommaren sjöledes. — Rustning och rotering äro ock tryckande bördor, och få län torde uppsätta relativt så talrikt manskap; men samlade kassor komma, vid ledighet så väl af rotenummer, som dragonhästar, till hjelp med bidrag; dessutom kan en del af rustningskostnaden anses betäckt med augmentshemmanens afgifter, och rusthållsstammarnes räntefriheter, utgörande tillsammans omkring 27,900 R:dr, eller 100 R:dr för hvarje nummer; hela kostnaden för rustningen är beräknad till 244 R:dr 5 sk. 7 rst. för nummer; för roteringen till 68 R:dr 44 sk., för båtsmanshållet till 54 R:dr 4 sk. 7 rst. — Utgifterna för presterskapet, beräknade till 27 R:dr 38 sk. för hvarje hemman, äro mestadels ordnade genom personliga öfverenskommelser, och hvad kyrkoherdarne angår, genom stadfästade konventioner i 18 pastorater, redan vid 1847 års slut. — Fattigförsörjningen hotar att blifva allt tyngre, så länge stattorparsystemet fortfar, och dermed proletärernes antal vexer; år 1834 beräknades härtill hörande afgifter till 1 à 2 R:dr på hemmanet, 1844 till 112 à 3, 1847 till 313. Det är dock kanske att hoppas, att de sednast utkomna stadgar i denna väg skola åstadkomma någon förbättring, genom att väcka kommunernas omtanka, att de bereda arbetstillfälle åt de fattige, som deraf kunna sig begagna. — Skjutsskyldigheten, vare sig för resande eller kronotransporter, jemte den dermed sammanhängande inqvarteringen, har varit en af de mest tyngande bland alla åligganden, särdeles för Håbo, Bro, Trögds och Åsunda härader, minst för Rasbo och Olands, samt Dannemora och Löfsta tingslager; den har dock i sednare tider blifvit lindrad genom ångfartygstrafiken, hvaraf äfven kronan vet att sig begagna för trupptransporter o. a., och genom de alltmera vanliga