Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
¤ )( ° )( ¤

mala Sokne-Männen merendels sin Mäld uti Horns Sokn och på Åby Qwarn. Ättebackar[5] äro på åtskilliga ställen, och ibland them kallas then störste Jättemon, fastän ingen wet säga, för hwad orsak skul. Post-adressen hit är på Linköping och Kisa Postgård. Uti Soknen är allenast ett enda Frälse-Säteri, nemligen Gröninge, som är beläget ett litet stycke ifrån

  1. von Dalins S. R. H. p. I. p. 112.
  2. Idem P. II. p. 69.
  3. Idem. P. II. p. 147.
  4. Idem P. II. p. 77.
  5. För deras skul, som icke äga kunskap om Ättehögars ursprung, wil man berätta, at wåre Förfäder wäl för Christi födelse och lång tid therefter på enfaldigt sätt begrafwit sina döda under Kumbl och Stenrör, hwilken tid kallas Kumbl-åldren och warat wid 550 år; men sedan then Asiatiske Oden, som war Öfwer-Herre uti Norden, kom in i Landet, begynte han, wid pass år 140 efter Christi födelse, at låta bränna the döda til aska, och förwara then uti Ler-krukor[1]. Sådana som ännu esomoftast uti Ättehögar finnas; och kallas then tiden Bränne-åldren, som warade til år 610. Från den tiden åter räknas Hög-åldren, tå Liken obrände sattes i hög, hwilken plägsed warade ganska länge; ty man wet, at Konung RAGWALD begros i hög år 1135[2], likaledes Landt-Domaren i Skåne, Thord Totte, som lefde år 1181[3]: Dock war äfwen then tiden brukeligt, sedan Christendomen war inkommen i Landet, at begrafwa the döda uti Kyrkor och Kyrkogårdar, såsom thet skedde med Konung SVERKER then äldres Fader, hwilken begrofs uti Kaga Kyrka år 1137[4].
Kyr-
A 5