Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
12Cap. 13. 14.
1. Mose Bok.

13. Men thet folk i Sodom war ondt, och syndade swårligen mot HERran.

14. Tå nu Lot hade skiljt sig ifrån Abram, sade HERren til Abram: Häf up tina ögon, och se ifrå thet rummet, ther tu nu bor, norr ut, söder ut, öster ut, och wäster ut;

15. Förty alt thetta landet, som tu ser, wil jag gifwa tig och tin säd til ewig tid.

16. Och wil göra tin säd, såsom stoftet på jorden: kan en menniska räkna stoftet på jorden, så må hon ock räkna tin säd.

17. Therföre up, och drag genom landet, twärs och ändlångs; förty tig wil jag gifwa thet.

18. Så tog Abram sitt tjäll up, och kom och bodde wid then lunden Mamre, hwilken i Hebron är, och byggde ther sammastädes HERranom et altare.

14. Capitel.

Och thet begaf sig i Amraphels tid Konungen af Sinear, Ariochs Konungen i Ellasar, KedorLaomers Konungen i Elam, och Thideals Hedningarnas Konung,

2. At the örligade med Bera Konungen i Sodom, och med Birsa Konungen i Gomorra, och med Sineab Konungen i Adama, och med Semeber Konungen i Zeboim, och med Konungen i Bela, thet är Zoar.

3. Thesse kommo alle tilsammans i then dalen Siddim, ther nu är salthafwet.

4. Förty the hade warit i tolf år under Konung KedorLaomer, och uti thet trettonde året woro the honom affallne.

5. Therföre kom KedorLaomer, och the Konungar som med honom woro, uti thet fjortonde året, och slogo the Refar i Astaroth Karnaim, och the Susim i Ham, och the Emim på then planen Kiriathaim,

6. Och the Horeer på theras berg Seir, in til then planen Pharan, som skjuter in på öknen.

7. Sedan wände the om, och kommo til then brunnen Mispat, thet är Kades, och slogo hela the Amalekiters land, ther til the Amoreer, som i HazezonThamar bodde.

8. Tå drogo ut Konungen i Sodom, Konungen i Gomorra, Konungen i Adama, Konungen i Zeboim, och Konungen af Bela, thet Zoar heter, och rustade sig til at strida i then dalen Siddim.

9. Men KedorLaomer, Konungen i Elam, och med Thideal, Hedningarnas Konung, och med Amraphel Konungen i Sinear, och med Arioch Konungen i Ellasar: fyra Konungar emot fem.

10. Och then dalen Siddim hade många lergropar. Men Konungarne i Sodom och Gomorra wordo ther slagne på flygten och nederlagde; och the som öfwerblefwo flydde uppå bergen.

11. Så togo the alla ägodelar i Sodom och Gomorra, och alla fetalia, och drogo sina färde.

12. Och togo theslikes med sig Lot, Abrams broders son, och hans ägodelar, ty han bodde i Sodom, och drogo sin wäg.

13. Tå kom en, som undsluppen war, och sade thet för Abram, then en utlänning war, och bodde i then lunden Mamre then Amoreens, hwilken Escols och Aners broder war: thesse woro i förbund med Abram.

14. Som nu Abram hörde at hans broder war fången, wäpnade han sina egna hemfödda tjenare, trehundrade och aderton, och drog efter them alt in til Dan:

15. Delade sig, och föll til them med sina tjenare om natten, och slog them, och fullföljde them alt in til Hoba, som ligger på wänstra handen wid then staden Damascus.

16. Och tog alla ägodelar igen, och ther til Lot sin broder, och hans ägodelar, och qwinnorna och folket.

17. Tå han nu igen kom, och hade afslagit KedorLaomer, och the Konungar med honom, gick Konungen i Sodom emot honom på then planen, som het Konungsdalen.

18. Men Melchisedech, Konung i Salem, bar fram bröd och win; och han war then högstes Guds Prest.

19. Och wälsignade honom och sade: Wälsignad ware tu Abram af then högsta Gudi, then himmel och jord tillhörer:

20. Och låfwad ware Gud then högste, som tina fiender beslutit hafwer i tin