Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/567

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Ps. 28. 29. 30. 31 Psalmerne. 563

är gladt, och jag wil tacka honom med min wisa. 8. HERren är theras starkhet; han är then starke, som sin Smorda hjelper. 9. Hjelp titt folk, och wälsigna titt arf, och föd them, och uphöj them til ewig tid.

29. Psalm. En Psalm Davids. Bärer fram HERranom, J wäldige; bärer fram HERranom ära och starkhet. 2. Bärer fram HERranom hans namns ära; tilbeder HERran i helig prydning. 3. HERrans röst går på watnen; ärones Gud dundrar, HERren på stora watn. 4. HERrans röst går med magt; HERrans röst går härligt. 5. HERrans röst sönderbryter cedrar; HERren sönderbryter cedrar i Libanon: 6. Och låter them springa såsom en kalf, Libanon och Sirion, såsom en ung enhörning. 7. HERrans röst afhugger såsom en eldslåge. 8. HERrans röst berörer öknen; HERrans röst berörer öknen Kades. 9. HERrans röst berörer hinderna, och blottar skogarna; och i hans tempel skal hwar och en säga honom ära. 10 HERren sitter til at göra en flod; och HERren blifwer en Konung i ewighet. 11. HERren skal gifwa sitt folk kraft: HERren skal wälsigna sitt folk med frid.

30. Psalm. En Psalm, til at sjunga om Davids hus wigning. 2. Jag prisar tig, HERre; ty tu hafwer upphöjt mig, och låter icke mina fiender glädja sig öfwer mig. 3. HERre, min Gud, tå jag ropade til tig, gjorde tu mig helbregda. 4. HERre, tu hafwer fört min själ utu helfwetet; tu hafwer behållit mig lfwande, ther the i helfwetet foro. 5. J Helige, låfsjunger HERranom, och tacker i hans helga högtid. 6. Ty hans wrede warar et ögnablick, och han hafwer lust til lif: om aftonen warar gråten, men om morgonen glädjen. 7. Men jag sade, tå mig wäl gick: Jag skal aldrig omkull ligga; 8. Ty tu, HERre, hafwer igenom tin goda wilja gjort mitt berg starkt: men tå tu bortdolde titt ansikte, förskräcktes jag. 9. Jag wil, HERre, ropa til tig; HERran wil jag bedja. 10. Hwad nytta är i mitt blod, när jag död är? Mån ock stoftet tacka tig, och förkunna tin trohet? 11. Hör HERre, och war mig nådelig; HERre, war min hjelpare. 12. Tu hafwer förwandlat mig min klagan uti fröjd: tu hafwer afklädt mig min säck, och omgjordat mig med glädje. 13. På thet min ära skal låfsjunga tig, och icke tyst warda: HERre, min Gud, jag wil tacka tig i ewighet.

31. Psalm. En Psalm Davids, til at föresjunga. 2. HERre, uppå tig förtröstar jag; låt mig aldrig på skam komma; fräls mig genom tin rättfärdighet. 3. Böj tina öron til mig; hasteligen hjelp mig; war mig en stark klippa och en borg, at tu hjelper mig. 4. Ty tu äst min klippa och min borg: at tu dock för titt namns skul mig leda och föra wille. 5. At tu wille draga mig utu nätet, som the för mig ställt hafwa; ty tu äst min starkhet. 6. Uti tina händer befaller jag min anda; tu hafwer mig förlöst, HERre, tu trofaste Gud. 7. Jag hatar them, som hålla uppå lösaktig lära; men jag hoppas til HERran. 8. Jag fröjdar mig, och är glad öfwer tin godhet, at tu anser mitt elände, och känner min själ i nöden. 9. Och tu öfwergifwer mig icke uti fiendens händer: tu sätter mina fötter uppå widt rum.