Sida:Bisos Q 1870 1.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

innehållande en öfversigt af ämnet under tiden före årsberättelsernas början – Statistiska beredningen redan år 1858, enligt hvad i nämnda nådiga Bref omförmäles, ansett böra utgöra förstå delen af berättelseserien, hvars hittills å trycket utkomna förstå häfte eller berättelse för år 1870 derföre, i afvaktan på nämnda begynnelsehäfte, betecknats med N:o II

Enär Skogsstyrelsen emellertid först år 1859 inrättades och endast undantagsvis eger äldre arkivhandlingar här Styrelsen ej vant i besittning af erforderliga materialier för en dylik inledande berättelse, hvars källor deremot äro att söka i Riksarkivet och kollegiernas arkiver, likasom Styrelsens fåtaliga, af de alltjemt ökade tjensteärendena upptagna personal endast kunnat egna ringa tid åt det omfattande arbete, som denna del af berättelserna kräft.

Då Skogsstyrelsen dock nu härjemte underdånigst öfverlemnar ifrågavarande, hittills saknade öfversigt, hvad angår Skogsväsendet intill år 1870, utgörande delen I af den detta ämne afhandlande serien af den officiella statistiken, bör Styrelsen således ej underlåta att anmäla, det utom Styrelsen stående krafter mast tagas i anspråk för det hufvudsakliga af denna i tjugo kapitel sönderfallande berättelsedel, hvaraf sålunda de sjutton förstå kapitlen äfvensom det tjugonde utarbetats af läraren i nationalekonomi vid skogsinstitutet, vice häradshöfdingen J. O. T. von Engeström, som äfven i öfrigt biträdt vid redaktionen af arbetet, kapitlet om jagt och djurfång med tillhörande bilagor af skogsinspektören, f. läraren i jagtkunskap m. m. vid skogsinstitutet A. V. Th. Hahr och bilagorna om de till skogsväsendet tillförene hörande kassornas ställning af revisoren i Statskontoret M. Rystedt, så att endast den öfriga delen af berättelsen, nemligen angående skogsvetenskapen och skogsläroverken samt bilagorna om städers och köpingars skogar, trävaruexporten samt sågar och sågverk utarbetats af Skogsstyrelsens personal.


Skogsstyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit.


Stormägtigste, Allernådigste Konung!
Eders Kongl. Maj:ts


underdånigste och tropligtigste tjenare och undersåte, C. A. T. BJÖRKMAN.


Stockholm den 7 April 1879. J. Meves.