Sida:Blekingsposten 1883-07-03.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

kade dermed det fjerran från föräldrahemmet aflidna barnets graf.

Den lilla händelsen hade emellertid gjort henne helt allvarlig och tankfull och då hon nu återvände till de sina, behöfde tanten icke mera göra sig någon möda för att stäfja hennes munterhet.

Då solen sjunkit bakom bergen och aftondimmorna tungt sänka sig mot jorden, blir det vanligen ganska kyligt på den lilla ön, och så åtskildes snart våra vänner för att bege sig till ro och hvila. Mimi å sin sida var högst belåten med det tidigare uppbrottet; först och främst var hon van vid att tidigt gå till sängs, och för det andra hade denna dags många intryck, dem hon med sitt minnes hela liflighet tillgodogjort sig, tröttat henne.

Hon tyckte för den skull alldeles icke om att hennes syster Bertha, med hvilken hon delade rum, hade så mycket lust att prata. Denna satte sig nedlåtande på kanten af den lilla systerns bädd och började formligen att göra henne till sin förtrogna, i det hon meddelade henne att tant Waldenburg tycktes hafva den planen att vinna den unge, vackre kusinen för Elfridas räkning, men att hon, Bertha, redan nu var öfvertygad om, att systerns stolta väsen icke passade för den unge mannens friska, gleda natur, utan att tvärtom för honom bättre passade en qvinna, som var glad och munter, pikant och talangfull, och att Mimi skulle hafva en stor förtjenst af att för kusinen framställa den andra systerns företräden i dess rätta dager.

“Du är ett barn”, menade Bertha, “från din mun låter berömmet mera harmlöst än då det kommer irån en vuxen person. Din skada skulle det icke vara, om jag gifte mig med Waldenburg. Du erhölle då ett hem, som blefve vida angenämare än det, hvilket Elfrida skulle bjuda dig; ty hon är nyckfull och blir snart en börda för sin omgifning. — Men på ett fint sätt måste du göra det, mitt barn, och icke nämna ett ord direkt om mig, utan så der blott i förbigående, liksom tillfälligtvis. — Sök framför allt att erfara, om icke tant bedrar sig, om Waldenburg ännu är fri och om han verkligen har för afsigt att gifta sig! Sedan kunna vi närmare talas vid. Och nu god natt, min lilla dufva! Du har ju förstått mig, eller hur?” —

Huru skulle icke Bertha hafva förfärats, om hon hade anat hvilka idéer hennes förtroende framkallat hos barnet!

Erfor icke Mimi redan vid den första blicken in i verlden, huru himmelsvidt olika den var mot den verld, som hon kände till ur böcker. Huru ofta hade hon icke läst om de strider, som älskande riddere måst utkämpa emot jättar och odjur af alla slag för att åt sig eröfra sitt hjertas utvalda; huru gerna hade hon icke hört omtalas de trubadurer och minnessångare, som blott för sin hulda kärleksgudinnas skull önskat vinna ära och rykte, och sedan såsom den högsta belöning eftersträfvat en krans af en skön hand! Och när sedan Mimi ur denna poesins verld vågat kasta en blick in i det verkliga lifvet, hade de unga flickorna ännu altjemte förefallit henne säsom de der hjeltinnorna hvilka skygga och sedessamma på afstånd bevittnat de strider som utkämpats för dem och med klappande hjertan ödmjukt och blygt ådagalagt sin sympathi för segraren. Men hurudana äoro dessa sköna, glänsande bilder på nära håll? Det klara skarpa dagsljuset utplånade dem. Berthas förhastade förtroende hade kastat skarpa slagskuggor öfver verkligheten. Det gafs icke mera några riddare, som för sina damers färger vågade lif och blod; det gafs blott ännu moderna, giftaslystna flickor hvilka sjelfva togo initiativet för att — kunna göra ett godt parti. — “Ett godt part,” dessa ord hade Bertha flera gånger uttalat. Och det passade sig att en flicka utan att rodna, talade om att eröfra en man som kanske ännu ej egnat henne en enda tanke? Och det var qvinligt? Henne, det oerfarna barnet, hade mau deremot bannat för en vänlighet, som dock ej varit föranledd af några biafsigter.

Mimis tankar hvirflade om hvarandra.

“Ack, min Gud, huru annorlunda är icke verlden än jag tänkte mig den! Huru svårt är det icke att finna sig till rätta i den och göra allting rätt! Jag fruktar verkligen att jag totalt saknar all förmåga dertill.”

Med denna bekännelse på läpparne slöt Mimi sin första fridag.

(Forts.)

Karlskrona.

Militärchefsorder. Statsrådet och chefen för k. landtförsvarsdepartementet, kommendören af K. S. O. 1:a kl. m. m. K. A. Ryding utfövar fr. o. m. den 23 juni och under den tid statsrådet och chefen för k. sjöförsvarsdepartementet, friherre C. G. von Otter åtnjuter tjänstledighet, chefsskapet för k. sjöförsvars-departementet.

Under auditören m. m. W. Lindahl beviljad 2 månaders tjenatledighet, fr. o. m. den 4 juli, bestrides auditörstjensten vid stationen af auditören i k. flottan G. Ek.

Afrikaresande. Löjtnanten vid Kronobergs regemente Emil Liljevall, bördig från Karlskrona, afreser i medio af juli till London och efter något uppehåll derstädes till Afrika för att förena sig med Stanleys expedition.

Extra tåg till Kalmar afgår härifrån nästa söndag kl, 5,30 f. m., framkommer kl 11,15 f. m. samt återgår kl. 5, 35 e. m. och anländer hit kl. 10,50 e. m. Genom detta arrangsment kunna de lustfärdande under 6 timmars tid bese den gamla grannstaden och dess hiistoriska märkvärdigheter. Biljetter erhållas från och med nästa fredag till det moderata priset af 2 kr. 50 öre för 3:e klass.

Afskedskollation egde rum i fredags afton för polismästaren m. m. H. Nerman, hvilken med utgångna halfåret lemnade sin mångåriga befattning såsom brandchef härstädes. Deltagarne samlades vid Kungsbron och afgingo med ångaren “Guém” till Verkö samt tillbragte aftonen, under musik af flottans sextett, på ett i allo angenämt sätt.

Allmänna läroverket. K. M. har medgifvit, att för nästk. läseår vid härvarande läroverk anställas tre extra lärare.

Godtemplarlogerna härstädes samlade sig i söndaga middag omkring det nya standaret samt sina särskilda logefanor och afgingo till jernvägsstationen, derifrån de medföljde bantåget till Thorskors. Derifrån marscherade de många deltagarne till Lyckeby, der systerlogen “Lyckå” firade sin ettåriga tillvaro. Med aftontåget återkommo de lustfärdande, alla belåtna med sin dag.

Folklif egde rum i fredags afton uti beväringståget å Vämö, hvarest dansades oförtrutet omkring den sedan midsommarsdaegn qvarstående majstången. Efter mnsikens lifliga toner svängde man om i muntra polkor, valser m. m. Störst blef jublet då den rikt sirade och fanbeprydda höga stången nedrefs och gjorde sina sista rörelser under musikens takt. En mycket stor skara äskådare af båda könen bevittnade det glada folkhvimlet i den herrliga sommaraftonen.

Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten härstädes, instiftad år 1872, hade vid d. å. början en behållning af 363,342 kr.; inkomsterna under fjoråret utgjorde 50,754 kr. och utgifterna 6,097; utfärdade lifränteböcker voro vid årets början 12,938 och vid dess slut 43,459, lifräntetagare vid årets början voro endast 4; medelräntefoten utgjorde närmare 6 procent.

Vattnets temperatur i fattigvårdens badhus var nästl. söndags middag 22° C.

Dödsfall. Komministern i Pjetteryds församling af Vexiö stift C. A. Bomgren afled den 22 Juni vid Ronneby helsobrunn vid 41 års ålder.

Äktenskapsjäf emot jungfrun Hildegard Augusta Månsson, född i Karlskrona den 30 juni 1861, och som flera år vistata i Amerika, anmäles inom ett år efter kungörandet häraf hos Pastors-embetet vid Kongl. Am:ts-församlingen i Karlskrona.

Justitieombudsmannen m. m. Fröman hitkom i går afton och har i dag inspekterat rådstufvurättens arkiv m. m.

Från hamnen. Ångaren “Bore” inkom hit i går e. m. från Ryssland, lastad med cirka 4,000 tunnor råg för grosshandelsbolaget Ludv. M. Ruben & comp. räkning.

Emigrationen. Från Blekinge län hafva under månaderna Jan.—April 211 och under Maj månad 237, summa 418 personer utvandrat till andra länder.

Stiftsnyheter. Domkapitlet i Lund har i onsdags uppfört å förslaget till lediga kyrkoherdesbeställningen i Christianstads och Wä församlingars regala pastorat af 1:a klassen: 1:o v. stadskomministern, teol. kand. O. P. Segerberg och 2:o regementspastorn G. O. J. Högstedt, samt utsatt till 3:e förslagsrummets besättande ny ansökningstid, som utgår den 27 nästkommande juli.

För badande anbefalla vi följande regler till genomläsning:

  • Undvik att bada inom två timmar efter en måltid.
  • Undvik att bada, då du är utmattad genom ansträngningar, eller af annan orsak.
  • Undvik att bada, då efter svettning kroppen håller på att afsvalna.
  • Undvik helt och hållet att bada i fria luften, om, efter det du varit en kort stund i vattnet, badet förorsakar en känsla af kyla med domning i händer och fötter.
  • Bada då kroppen är varm, men försumma ingen tid, innan du stiger i vattnet.
  • Undvik att afkyla kroppen genom att afklädd vistas på stranden eller i en båt efter det du varit i vattnet.
  • Undvik att dröja för länge i vattnet. Gå upp så snart du förnimmer den ringaste känsla af frysning.
  • Den, som är kraftig och härdad, må bada tidigt på morgonen på fastande mage.
  • Unga personer och de, som äro svaga, göra klokast i att bada två eller tre timmar efter en måltid — bästa tiden för sådana är två eller tre timmar efter frukosten.
  • De, som äro utsatta för fall af yrsel eller svindel, och de som lida af hjertklappning eller andra obehagliga känslor i hjertat, böra icke bada utan att först hafva inhemtat läkares råd.

Sjukligheten i staden. Under sistl. Juni månad hafva följande i staden inträffade nya sjukdomsfall blifvit hos läkarne anmälda:

Vattenkoppor 9.
Messling 2.
Skarlakansfeber 70.
Nervfeber 1.
Barnsängsfeber 1.
Kikhosta 44.
Frossa 45.
Halsfluss 52.
Påssjuka 4.
Luftrörsinflammation 106.
Lunginflammation 13.
Lungsäcksinflammation 5.
Diarré 72.
Akut ledgångsrheumatism 9.
Ros 12.
Summa 445.

Bisaker. En trovärdig landtman, som länge och med framgång idkat biskötsel, skrifver bärom till tidningen “Karlshamn”:

Såsom bevis på att biskötseln är lönande äfven i Blekinge må nämnas, att en bonde för tvenne år sedan inköpte två bisamhällen för ett pris af 25 kr. Samhällena, som voro inrymda i dåliga halmkupor, måste under vårmånaderna i fjor “matas”, men gåfvo dock hvardera tvänne svärmar, hvilka insattes i en s. k. bipaviljong. Stamkuporna försågos med kransar för att kunna “skattas” utan att dödas. Beskattningen af samtlige bisamhällen på hösten lemnade 13 kannor honung, hvilken såldes till ett pris af 3 kr. per kanna. De fyra svärmarnes värde torde samtidigt ej hafva understigit 50 kr.

Rådstufvurättens anslagslista nästl. gårdag upptog följande mål, nemligen;

F. virkeshandl. M. Nilsson härst. mot bokbind. C. G. Lilja och plåtslagaremäst. A. W. Sandström härst. samt muraren Aug. Olason i Stockholm, om kraf; Fabrikanten L. J. Wingqvist i Fritzla mot handl. G. Sandell härst., o kraf; Tannefors teckniska fabrik mot handl. F. E. Magnusson härst., om kraf; Joh. D. Andersson & C:o i Malmö mot handl. A. Johnsson härst., om kraf; Jon. Asklund i Malmö mot handl. F. E. Magnusson härst., om kraf; Am:ts-väbeln P. Fröberg härst., mot handl. G. Sandell härst., om kraf; Af handl. J. U. Thorsell härst. äskadt vittnesförhör för dödsfalls skull: Sysslomännen i byggmäst. Aug. Granströms härst. konkurs mot skräddaremäst. G. R. Ljunggren, om kraf; Grosshandelsbolaget under firma Ludv. M. Ruben & C:o härst. mot handl. A. J. Larsson häst., om kraf; Sysslomännen i byggmäst. A. Granströms härst. konkurs mot murmäst. S. Karlström härst., om kraf; Handl. Aug. Ekedahl härst. mot handl. J. L. Kindborg härst., om kraf; J. H. Kockums tobaksfabriks aktiebolag mot handl. Ludv. Kindborg härst. om kraf; Ombudsmannen vid Christianstads enskilda banks afdelningskontor härstädes hr rådmannen H. Christiersson mot sjökaptenen C. J. Kindborg samt handl:na L. Kindborg och A. Ekedahl härst., om kraf på grund af vexel; Utslag i mål emellan G. W. Fougstedt härst. mot kammarskrifvaren J. Fjellner och stadskassören F. Hallén härstädes, om ersättning; Utslag i mål emellan mjölnaren Håk. Pettersson i Bubbetorp mot snickaren H. Pettersson härst., om kraf; Utslag i mål emellan arrendatorn M. Olsson i Casanova m. fl. kärande mot muraren Fr. Larsson härst. m. fl. svarande om testamentsklander m. m.; Utslag i mål emellan arbetaren C. Sjögren härst. mot gasverkskassören N. Svensson härst., om utlemnande af lösören; Utslag i mål ang. tvistlige fordringsanspråk i handl. och skräddaremäst. E. Mattssons konkurs och hustruns ansökan om boskillnad; Utslag i mål emellan möbelhandl. J. Johnsson härst. mot hustrun Emma Qvistberg härst., om kraf.

Telefonledningen mellan Karlskrona och Ronneby är nu omsider färdig, ehuru icke afprofvad. Den har emellertid på en och annan oregelbundenhet när befunnits tillfredsställande, och samtal mellan personer här och i Karlskrona hafva redan egt rum.

En sammanstötning, som kunnat få ganska ledsamma följder, egde rum i torsdags e. m. i ån mellan ångaren Blekinge och en större segelskuta, Johanna Cecilia, förd af skepparen Mårtensson. Då Blekinge på utgående hade hunnit till den trånga passagen midt för Villa Kastania, möttes den af ofvannämde skuta, som kom seglande uppför ån. Då farkosten kommit i lä för byggnaden, dog vinden med en gång ut, hvadan skutan vägrade lyda rodret och rände med bogsprötet upp mot ångarens ena sida, som den följde ända till däverten, som delvis afslets. Ångaren trängdes på samma gång upp mot stranden och måste backa för att åter komma i rätta kursen. Missödet förorsakade omkring 10 minuters dröjsmål.

Egendomshandel. F. källarmästaren hr F. O. Appelgren har till sin son, landtbrukaren Rudolf Appelgren, för ett pris af 27,000 kronor öfverlåtit sin egendom 1/2 mtl. i Påtorp med vexande gröda, kreatur och inventarier. Tillträdet sker genast.

Karlshamn. Sjökapten Joh. Ad. Söderlund afled härästdes nästl. fredag, i en ålder af 56 år.

— Godtemplarismen tyckes här i samhället hafva funnit en ovanligt lämplig jordmon för sina berömvärda sträfvanden.

Under denna veckas lopp har orden härstädes ökat sitt medlemstal med 36 personer, hvarförutom ett stort antal anmält önskan om inträde. Samtlige antagne medlemmars antal utgör numera 155 personer. Såsom synnerligen efterföljansvärdt kan ock nämnas, att tvenne af samhällets större arbetsgifvare, fabrikör C. J. Skoog och konsul H. J. Klewerström, förklarat sig villige att för sina arbetare, som vilja ingå i godtemplarorden, betala alla de härmed förenade kostnader. Detta sätt att räcka arbetaren en hjelpsam hand torde vara af vida större värde än den gifmildhet, som ofta utan urskilning söker sprida fröjd i de torftiges hem. (K.)

Marknaden i Sölvesborg sistlidne onsdag var någorlunda talrikt besökt, tillförseln god, men köplusten ringa. Omsättningen å krogarne och värdshusen var dock liflig, men mot ordningen i marknadsvimlet var ej något att anmärka.

Rättelse. Notisen i föregånde n:o o goodtemplarnes husköp var i så måtto oriktig, att underhandlingarn pågått men något köp ännu ej kommit till stånd. Uppgiften var dock till oss lemnad af en person, som vi ansågo trovärdig, derföre att han är tjensteman i G.-T.-orden.

Strödda notiser.

Sveriges äldste apotekare är för närvarande apotekaren på Trollhättan Fredrik Gotthard Björklund, född den 4 maj 1799 i Norrtelje. Hr Björklund, som för 64 år sedan i Uleåborg aflade sin första farmaceutiska examen, har innehaft apotek i Uddevallla, Strengnäs och Nora samt är sedan 1862 apotekare å Trollhättan. Ehuru fyld 84 år sköter apotekaren Björklund, hvilken ännu är kry och fullt arbetsför, sjelf sitt apotek.

Insektshärjning. Från Kungsör skrifver en korrespondens till “N. D. A.”: Ekdungarna vid Kungsör förete i år en bedröflig anblick, emedan deras gröna bladkronor blifvit nästan totalt förtärda af insektslarfver, hvilka i följd af den torra våren och försommaren i ovanlig mängd utvecklats. Ekarne se derför ut ungefär som strax före löfsprickningen, men kommer man dem nära, märkes lätt, att bladen väl varit fullt utvuxna, ehuru de nu äro så afätna, att knappt mer än nerverna finnes qvar. På halfätna blad anträffas ofta en liten svartgrön halftumslång mask samt i öfverspunna bladflikar en brun puppa, antegligen af den insekt som förorsakat förödelsen. Det senaste regnet, som föll någolunda ymnigt synes emellertid hafva hejdat härjningen, emedan de eklundar, som före detsamma ej angripits, ännu stå gröna.

Hufvudstaden.

Ministèren. Kongl. Maj:t har beviljat statsministern Thyselius tjenstledighet från och med den 17 juli, statsrådet Lovén tjenstledighet från och med den 30 juni till och med den 21 nästkommande augusti samt statsrådet och chefen för Finansdepartementet Themptander tjenstledighet från och med den 4 juli till och med den 21 nästkommande augusti; hvarjemte Kongl. Maj:t förordnat statsrådet och chefen för Justitie-departementet von Steyern att, jämte eget department, tillsvidare förestå Finansde-partementet.

Kronprinsparet. Från Rippoldsau skrifves: Kronprinsen anlände hit midsommardagen. Kronprinsessan, som oafbrutet begagnat brunnskuren härstädes, befinner sig väl af densamma.

Domäniantendenter. Kongl. Maj:t har d. 22 Juni förordnat nedannämnda personer att under senare hälften af år 1883 vara domänintendenter följande län, nemligen:

i Stockholms län, f. d. tillförordnade kammarrådet vid kammarkollegii afdelning för domänförvaltningen, m. m. friherre C. A. Hermelin;

i Upsala län, tjenstförrättande domänintendenten, f. d. kaptenen, m. m. C. F. Gripenberg;

i Södermanlands län tjenstförrättande domäuintendent, f. d. kaptenen m. m. friherre J. De Geer;

i Östergötlands län, tjenstförrättande domänintendenten, landtbruksingeniören F. Müntzing,

I Jönköpings län, tjenstförrättande domänintendenten filosofie doktorn, J. G. Almqvist;

i Kornobergs län, tjestförrättande domänintendenten, vice häradshöfdingen H. J. Ljungbeck;

i Calmar län, öfverjägmästaren, m. m. E. J. C. J. Forssell;

i Gotlands län, landtbruksskoleföreståndaren L. Bäckström;

i Christianstads län, tjenstförrättande domänintendenten, regementskommissarien M. Borgström;

i Malmöhus län, tjenstförrättande domänintendenten, landtbruksskoleföreståndaren, m. m. F. von Ekensteen;

i Hallands län, f. d. landtbruksskoleföreståndaren C. A. Claëson;

i Göteborgs och Bohus län, tjenstförrättande domänintendenten, sekreteraren i länets hnshållningssällskap, m. m. O. Lindhé;

i Elfsborgs län, tjenstförrättande domänintendenten, kaptenen i armén, m. m. C. J. A. Ehrengranat;

i Skaraborgs län, tjenstförrättande domänintendenten, öfversten i armén, m. m. A. J. Wästfelt;

i Vermlands län, kaptenen vid Vermlands regemente, m. m. A. H. R. Nisbeth;

i Örebro län, kammarherren, filosofiedoktorn, m. m. friherre Nils G. Djnrklou;

i Vestmanlands län, skogsinspektören, m. m. A. W. T. Hahr;

i Kopparbergs län, f. d. öfverstelöjtnanten, m. m. C. W. Lundmarker; och

i Jemtlands län. skogsinspektören F. W. Tigerhjelm.

Ny pestmästare. Kongl. Maj:t har den 29 Juni till postmästare i Helsingborg utnämut och förordnat godsegsren m. m. E. Key.

Ny K. teaterdirektör. Kongl. Maj:t har den 29 Juni förordnat premieraktören vid teatrernes lyriska scen, m. m. P. A. J. Willman att tills vidare under dot med den 1 juli inträdande spelår bestrida direktörsbefattningen för de Kongl. teatrerne.

Afsked. Kongl. Maj:t har den 29 Juni uppå derom gjord ansökning, beviljat presidenten i hofrätten öfver Skåne och Blekingo m. m. juris och filosofie doktorn. T. Munck af Rosenschöld afsked från berörda presidents-embete.

Ecklesiastiskt. Såsom extra sökande till den genem förre innehafvarens frånfälle ledigblifna kyrkoherdebeställningen i Ladugårdslands församling hade vid fataliarnas utgång följande sökande anmält sig hos K. M:t: rektorn vid Nya elementarskolan i Stockholm, filosofie doktorn E. J. Östrand, kyrkoherden i Stora Malm af Strengnäs stift, extra ord. hofpredikanten Fr. L. Öhman, domkyrko-komministern i Göteborg, extra ord. hofpredikanten M. E. Klingstedt, lektorn i kristendom och hebreiska vid Örebro högre allmänna läroverk, teologie kandidaten och filosofie doktor E. J. Holmberg samt pastorn vid svenska församlingen i Paris J. M. G. E. Flygare.

Arbetarnes ring vidgas med hvar dag skrifves från Stockholm i A. B. För någon tid sedan bildade arbetarne vid Rörstrands och Atlas' verkstäder on förening med syfte att främja nykterhet och sparsamhet, Denna förening räknar redan 300 medlemmar.

I onsdags afton antecknade sig omkring 150 persouer såsom medlemmar i “Arbetarnes ring” på ett i Jakobs folkskolas gymnastiksal utlyst möte.

Sällskapet “Arbetarnes ring” räknar redan efter sin korta tilvaro omkring 11,000 medlemmar. Sällskapet kommer att träda i verksamhet, så snart antalet tecknade ledamöter uppgår till 20,000.

Fregatten Lancaster lemnade i torsdags tidigt på morgonen Stockholms hamn med fyra mans mindre besättning än den, hvarmed fartyget kom hit. Besättningen bestod — skrifver St. D. — i allmänhet af ungt och raskt folk, tillhörande nästan alla kända nationer. De syntes i talrika skaror svärmande omkring på hufvudstadens gator eller också sittande vid borden på våra förfriskningsställen ute i fria luften. Några större oordningar hafva de icke gifvit anledning till. Dock har man att skrifva ett och annat uppträde på deras räkning. Sålunda vardt värden på Mosebacke, källarmästaren Qvintus Mellgren, öfverfallen i sitt eget etablissement och så hårdhändt behandlad af några amerikanare att han måste hålla sig på sina rum några dagar. En yankee, som skulle föras till en af fartygets vid Skeppsbron liggande båtar, gaf ett halft dussin handfasta karlar, deraf några polismän, fullt upp med att göra, och en af fregattens officerare, för tillfället civilklädd, måste med revolvern i hand tvinga en i Strömparterren sista qvällen Lancester låg härstädes påträffad sjöman att återvända om bord.

Uppsättning af telefenstolpar mellan Södertelje och Stockhlm pågår nu med fart. Vid Södertelje, der första stolpen står vid slussen, började derae uppsättning i måndags 8-d. Det lärer icke dröja synnerligen länge förrän telefonering mellan Södertelje och Stockholm kan ega rum.

Inrikes.

Skellefteå. Clementsnäs ångsåg, tillhörigt Skellefteå aktiebolag, nedbrann sistl. onsdag. Nio arbetarebostäder hela brädgården, handelsbodvarulager, försäkrad till 272,200 kr. blefvo lågornas rof. 125 personer blefvo husvilla. Elden anses uppkommen genom gnistor från åugbåtar.

Upsala. Nio tusen buteljer öl och svagdricka levererades midsommaraftonen till exersisplatsen vid Eklundshof utanför Upsala och minst lika mycket tros samma dag ha förtärts i staden och närmaste omnejd.

Jönköping. Boktryckaren Herman Hall afled härstädes i onsdags den 26 Juni af hjertlidande uti en ålder af 45 år. För något öfver 20 år sedan uppsatte han i Jönköping ett litet tryckeri för egen räkning jemte bokhandel. Begåfvad med stor arbetskraft och energi var han grundläggare af flera tidningar, bland andra “Jönköpings-Posten” och “Svenska posten”, båda religiöst-politiska blad. Dessutom har han på sitt förlag utgifvit ett stort antal småskrifter alla i religiös anda.

Norrköping. En ny arbetarnes ring är under bildning här i staden.

Oscarshamn. För icke länge sedan ilanddref på ölands vestra sida en dörr, hvilken bergades af kustborna och af dem sönderslogs. En uti denna dörr sittande messingsram har blifvit hitförd till mek. verkstaden och der blifvit igenkänd såsom tillhörande salonsdörren å den förolyckade ångaren “Malmöhus”.

Laholm. En gumma i närheten af staden, hvilkens man och två söner vistas i Amerika, företog sig att vid påsktiden i år resa ut, medtagande sin lilla dotter, för att helsa på dem och möjligen qvarblifva derstädes. Det nya hemmet behagade henne icke, utan har hon redan återkommit.

Uddevalla. Polismyndigheten har i sedlighetens intresse förbjudit uthängandet af en tsfla, föreställande den för sin fetma bekanta fröken Minna, säger Bohuslänningen. Fröken Minna sjelf deremot fick visa sig i sitt tält för pengar.

Göteborg. Rikt doteradt är härvarande högre allmänna läroverk. Under det nyss afslutade läsåret har såsom stipendier der utdelats ett belopp af ej mindre än 21,216 kronor.

— Ett fynd af hundradetals silfvermynt jemte örringar m. m., mynten bäranden stämpeln Roma 710, har gjorts på sluttningen af ett högt berg i Mölndal, hvarest antagligen något fartyg strandat, då hafvet gick så högt. Gräfningar fortgå.

— För öfvervåldet mot konsul Koch har häktats för knifskärning förut straffade 31-årige färgeriarbetaren Johan Hansson. Han nekar, men bevisning förefinnes. Koch är på bättringsvägen.

Utfärdade patent.

Meddelande till N. Bl.-P. från Stockholms Patentbyrå.

Den 28 Juni.

N:0 225 Blasberg, H., 3 år å manschettar.