Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
111


  Jfr bref. 271 not. 4.

  Antonio Lazzaro Moro, präst i Verona, utgaf 1740 en, för att vara af en dåtida katolsk andlig, anmärkningsvärd skrift. De Crostacei e degli altri Marini corpi che si trovano su’ monti, hvari han framlägger sina åsigter rörande jordklotets förändringar efter verldens skapelse, bergens uppkomst, de i dem inbäddade lemningar efter hafsdjur m. m. En öfversättning däraf utkom 175l i Leipzig med titel Neue Untersuchung der Verändrungen des Erdbodens.

  Se bref. 690 not. 1.

  De till herbarier afsedda pressade växterna blefvo den tiden fastklistrade på hvita pappersblad.

  Felskrifning i st. f. 1749.

  Dessa äro här tryckta med kursiv stil.

  Gode Gud, huru mycket onödigt finnes ej häribiand.


683.


Min Kiäreste Broder.

Det war wähl at Archiater Rosen fick sin kista. Det gjorde mig rätt ondt, då han sade at han skulle stämma mig, som fått pacquet, om jag ej låte honom få sina böcker; äller aliis verbis idem.

jag fick älliest i dag kistan ifrån Witten;[1] men den var ifrån frankrike och hörde ej till Arch. Rosen, hälsa honom ifrån mig rätt mycket.

Det är swårt för mig at språka med Eder, som ej wet hwad bok det är Dispensatorium pauperum Lusitan. gentis. hwem är Auctor? hwilket åhr utkomen.

Lignum campechiense.[2] den rätta tages ifrån ostindien (se mat. med. 203), men engelsmänerne taga Hæmatoxylon i des ställe; hwar om sista kriget blef med Spanioren. Sauvages[?] ammomum är i min materia Medica 225. trädet är ej Laurus, utan Myrtus,[3] fast de smaka och luchta bägge aromatiske.

Det rätta Amomum, som är Elettari 1 Hort. Mal. föres nu mera ej in på wåra swänske apothequer, sedan wij hafwom Cardamomum och Grana paradisi af samma art.[4]

Men Eder Cortex Amarus är icke Costus amarus.[5] Costus amarus differerar a dulci tantum ætate.

Cortex Thymiamatis är Cortex Rosæ Mallos ifrån Ostindien, hwilken tyckes wara en Hibisci species; men den som föres till oss är adultererad med cortice Liquidambræ, som somlige mena.

Bals. divi thomæ kiänner jag intet; om den ej är en kåda af Arbore st. Thomæ, som är ett species Bauhiniæ.[6]