Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
158


    döma af lukt och smak, kan jag ej annat finna, än at denna Tobaken blifver mildare och lindrigare, än all annan Tobak, så at om Tobaks rökningen någonsin skulle komma på Fruentimrens läckra smak, tror jag at denna skulle få hos dem första rummet; ty tager jag mig den friheten, icke allenast derföre, utan ock för dess smala spensliga gestalt, at kalla denna Jungfru-Tobak.» — Den andra arten var förut alldeles obekant och afvek från samtliga kända samslägtingar därigenom, att dess blomkrona »är ej regulier, utan gapande åtsides såsom en hjelm.» Linné ansåg sig ock kunna »uträkna efter Botaniska grunder och af den likhet naturen brukar i alla andra örter», samt »af lukt, smak, slemmet och den bedröfveliga färgen på blomman, at denna måste vara långt starkare än all annan, hit intill bekant Tobak, et härligt påfund för Tobaks-spinnare, hvarigenom de varda i stånd at behaga åtskilliga constitutioner; ty liksom somlige ej tåla annat än svaga Liqueurer, så röras ock andre icke utan af de starkaste och högst rectificerade spiritus. Denna Tobak kan altså kallas Knekte-Tobak. så för det, at hans blomma liknar en hjelm, som ock emedan han är starkare til sin kraft och kan tjena liksom opium hos Turkiske soldaterne, när de gå i fält.» Sitt latinska namn, Nicotiana glutinosa, erhöll den i Spec. plant. ed. II p. 259.


725.


Min Kiäreste Broder.

i dag hade jag bref af Löflingen ifrån Porto, med en hehl hoper nya saker.

säg till Kæhler at han lägger in örter här i trägården för M. Br.; han giör det bäst.

jag wet at Arch. Rosen skrifwit till M. Br. och beswärat M. B. at hos hans Excellence Ekeblad söka stipendium för Sundius.[1] Hennes M:t har sielf bedit Hans Excellence gifwa det åht Kæhler, som skulle då resa till Caput b. spei, at sambla conchilier, insecter och örter (då M. Br. får säkert äfwen 7 a 800 rara örter som Br. ej äger); hans Excellence har, ni fallor, lofwat. nu är ett rum ledigt; war så gunstig fråga Hans Excellence, om han will gifwa det åht Kæhler[2] till den ändan, at här ej må blifwa någon collision; ty will han icke, så behöfwer jag ej lägga mig uht rätt mycket för Kæhler; fast än om jag det ej giör, Hennes M:t torde blifwa onådig, hälst Hennes M:t wid sista ordet påminte där om.

är det mögligt, så will jag profwa om jag kan komma till kröningen på några dagar, där äst wij få resa bort från wåra Lectioner.