Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
178

178 . Min Kiäraste Broder. Posten afgick för 1 timma sedan; nu kom jag af Cathedren, där jag praesiderat hela dagen för Lic. Brodd, 1 få se om brefwet kommer fort. Tro intet annat än at M. Br. är framför alla andra wählkommen; ingen i werlden wisar mig mera wänskap än Min K. Br. jag woro fördieflad om jag ej älskade M. K. Bror så mycket tillbaka; och det är helt rent och wist. Kiära kom hit, rif Eder lös, och kom så tida att M. Br. kan wara med oss på en enda excursio Botanica, åtminstone på den sista; där fås både Sceptrurn Carolinum och alt annat. Gud late mig hafwa hälsan att wij måtte en gång få rätt roa oss tillsammans. Min Hustru hälsar oändeligen. jag bekänner inför Gud att M. Br. är mig altid kiärare än någor annor giäst; och at jag alt för gierna will se M. Br. hos mig. vale. Din d. 2 jun. 1752. G. Linnaeus. Utanskrift : Archiatren Wälborne Hr Doctor Back Stockholm. Sigill IV (söndrigt), rödt lack. Sven Brodd, se del. Ill s. 320. Den disputation, för hvilken han responderade, var De morbis ex hyeme. . Min Kiäreste Broder. Tack för M. K. Broders altid kiära bref. Min Bror, som giort mig så mycket gott, giör mig aldrig så ont, at jag nu skulle blifwa kallad till Drottninge-holm. jag har slutat mine species; jag har 2 dagar i weckan giort excursiones Botanicas; jag har disputerat nogra gånger, 1 dageligen warit uppe wid Lectiones cursorias, 2 consistorier &c. så at jag ej haft någon timma ledig; nu om lördag wäntar jag min Swärmoder, Swåger och Swägerska 3 med Moraeus och hans fru; 4 då och Gancellairen kommer