Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
180

180 . Min Kiäraste wän och Broder. Mitt hopp att se M. K. Br. wid desse ferier slog mig felt. aldrig har warit mera främmat i Upsala på min tid. 8 dagar hafwa upoffrats till luxen, utan nytta. i morgon sker min långa excursion till Liumkihlen. 1 Gud gifwe jag hade kunnat haft M. K. B. i föllie. om onsdag slutas wårt academiska arbete. Min gosse har nu mast genomgått mäslingen, mine döttrar återstå, och wänta på sit öde. Dagen äfter midsommaren begynner jag at dricka watn, och äta smultron. Trägården gifwer nu dagelige rön. Doctores Theologiae, Juris och Philosophiae gå nu här såsom metamorphoserade Insecta och krälla lika så tiokt på gaterne. Inom några dagar lära de med Hospitibus och studiosis fly uhr staden och lämna honom half öde. Herreschwanz pulver 2 emot Tsenia kan jag nu giöra för en ringa penning, som för uht warit så dyrt. Mitt remedium emot Morbos siphiliticos är profwat utomlands och har lyckats ogement, så uti Siphilitide vera, som uti Gonorrhoea. Anton de Jussieu 3 säges wara död d. 1 Junii. så snart M. Br. läsit detta, så kasta det på elden, at det ej må smitta printzarne. Kalmen är ond för det hans Censur går så sent. Hennes M:t har warit så nådig och gifwit mig lof at först dricka watn och skiöta mitt lif, sedan är jag befald at komma. jag är med all uptänkelig affection M. K. Broders Upsala 1752 lydigste tienare d. 19 junii. C. Linnaeus. Tack för bägge brefwen. Utanskrift : Archiatren Wälborne Hr Dr Bceck Stockholm. Sigill IV, rödt lack.