Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/294

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
282

282 point de jour qu'il ne trouve moyen de mettre tout le monde en bonne humeur».

Professor Fick (se bref. 556 not. 1) berättas här hafva kraft biskop 

Halenius på 600 dir kpmt, på grund däraf att den förre för den senares räkning uppsatt ett köpekontrakt, hvarpå under de närvarandes skratt på skämt tillskrifvits, att Fick härför hade att fordra ersättning. Nu efter 10 års förlopp uttager han stämning, såsom illvilliga påstå därför, att Strömer, ej Fick, blifvit inspektor för Väslgöta nation efter Halenius. . Viro Excellentissimo DD. ABR. B^CK S. C. Linneeus. Commiseratione omni dignus est D. Ksehler, cujus res domesticEe semper periclitantur; ille tamen satis bonus est observatör. Ejus Polypus me judice non modo meretur locum inter Eruditorum Holmensium observationes, sed et ipse maximam laudem, qui attendit ad minutissima, quse a plerisque eruditis negliguntur. mihi non minus miraculosa semper visa sunt ea animalia, quse lapides destruunt, quam quae eos interdum componunt. 1 D. Arch. Rosen in me derivavit onus praesidis propediem cum d. Hartman celebrandum. Inträ biduum florebit desideratissima diu Jalapa, nec non alia Mirabilis plane nova floribus odoratis, foliis longioribus. 2 circa finem hujus hebdomadis solvendse sunt nostrae habense; utinam tum liceret per aliquot [dies] videre Hospitem inter omnes mihi gratissimum; si poteris quacunque honesta ratione venias proximo hebdomade, si ab aula vacas. Odateradt. men skrifvet i Juni 1754. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

I bref till Bäck, dateradt Marseille den 18 Maj, hade Kähler meddelat 

-en iakttagelse, som trycktes i Vet. Akad:s Handl. 1754 under titel: Angående en ny art af Vatten-Polyper, som äta sten, sedan den af Linné blifvit gran•skad och berömd.