Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

36

Vermiculus Swammerdamii Opus magnum p. 182. Tab. IX. F. 16, 17. — Ejus alia species, vocata Physalus p. 902. T. X. F. 8 — 16. — Jonstoni T. XXVII. — Scolopendræ marinæ Aldrovandi.

Utanskrift:

A Monsieur
Mr Charles Linnæus
Professeur en Botanique

à Upsal.

Linn. Soc. Vol. II: 257—8.


638.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Nu befinner jag mig i Leipsig, sedan jag för tre wickor sedan skildes ifrån Paris, så tilsäijandes med wålld, ty eljest hade ock tilstundande åhret gått med i den behageliga orten. Min brådska giorde, at jag eij fick berätta Herr Professoren om Systema Naturæ, som jag änteligen hade det nöijet at se färdigt tryckt och säljas med stor afgång, fast än thet ännu intet war affigerat. Bokföraren den Nidingen lade eij af för Hr Professorns rächning mer än 18 Exemplar, hwaraf jag tog tre, et til Gronovius och et til Prof. van Royen. Han hade låtit binda några i GullPaper, men genom Bokbindarens förseende, så står Fundamenta Botanica frammanför Systema. Bokföraren lofwade at sielf skrifwa Herr Professorn til, och aflägga sin taksäijelse. Thet är en snål karl, och giör eij annat än hwad unga Monnier inblåser honom såsom et oracle. Skulle Herr Professorn låta omtrycka heller uplägga något i Paris, så är det bäst at bedja Hr Bern. Jussieu wälja en boktryckare och accordera med honom om alt hwad nödigt är. Jag twiflar eij, det David ligger som Igeln efter alt hwad Hr Professorn utgifwer, at omtrycka. Ty när Auctorn gifwer honom sina addenda och corrigenda för intet, så winner Han otroligt. Prof. B. Jussieu är Herr Professorns uprichtiga wänn, och hjelper heller andras födsel, än sjelf föder. Han har gjordt sig mer möda med de fransöska namnen, än jag kan säija. Wi ha tilsamman genomgått af hwart ark tre correcturer; Alt thet har han giordt af

    Matheseos professorn Johan Wallerii dotter Catharina Elisabeth, död 1745: stammoder till slägten Björnstjerna.