Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
73

jag hoppas att mitt blod skall så länge jag lefwer fägna sig af Hr Assessorens wälstånd. jag har fått det Hr Assessoren förtienat;[1] den dag är ej långt borta, på hwilken jag får giöra reciproque gratulation.

Om söndag under högmässan älr där omkring hoppas jag få omfamna en uprichtig wän i stockholm.[2]

Lef säll. jag är

Hr Assessorens
Upsala 1747 lydige tienare
d. 13 Jan. Carl Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Widtberömde
Hr Abrah. Bæck
Stockholm.

Sigill III, rödt lack.

  1. ​ Afser Linnés utnämning till arkiater.
  2. ​ Under detta Stockholmsbesök sammanträffade Linné, antagligen för första gången efter studenttiden, med Bäck, och härunder blefvo de officiella titlarne utbytta mot den förtroliga benämningen »broder».


660.
Edel och Höglärde Hr Assessor.

Mycken tack för brefwet.

Hast[1] och Hagström[2] lära nu wara i Stockholm at bewaka sina fatalier och fataliteter.

Med præsten, som för 3 weckor reste till Pensylvanien,[3] skickade jag Hr Collinson både många frön och många små pieser.

Tusen tack för den wackra Perdix; hälsa Hr Le Febure[4] och tacka honom som en hurtig herre för skänken. Gud låte mig få något tillfälle at snart afhämta fogelen, hwar om jag natt och dag skall wara sorgfällig.

jag lefwer och dör

Min ärlige Broders
Upsala 1747 lydige dräng
d. 11 Sept. C. Linnæus.