Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1 Mack. 2:42.Första
162

omkomma, såsom våra bröder omkommo i grottorna.»

42 Vid den tiden församlade sig hos dem en skara asidéer, tappra stridsmän i Israel, alla de som voro villiga att försvara lagen. 43 Och alla som flydde undan förföljelserna slöto sig till dem och ökade ytterligare deras styrka. 44 Så fingo de en här till stånd. Och de dräpte syndarna i sin vrede och avfällingarna i sin förtörnelse. Och de som blevo kvar efter dem flydde till hedningarna för att rädda sig. 45 Och Mattatias och hans vänner drogo omkring och revo ned deras altaren 46 och läto med våld omskära alla oomskurna gossebarn som de träffade på inom Israels område; 47 och de övermodiga förföljde de. Så hade företaget god framgång under deras ledning. 48 Och de togo lagen i skydd mot hedningarnas angrepp och mot konungarnas angrepp, och de tillstadde icke syndarna att upphöja sitt horn.

49 Men då tiden närmade sig att Mattatias skulle dö, sade han till sina söner: »Nu härska övermod och hemsökelse och en tid av omstörtning och en svår vrede. 50 Så nitälsken då, mina barn, för lagen, och given edra liv till försvar för förbundet med edra fäder. 51 Tänken på vad fäderna hava utfört i sin tid, så skolen I ock vinna stor ära och ett evärdligt namn. 52 Abraham blev ju befunnen trogen, när han sattes på prov, och det räknades honom till rättfärdighet. 53 Josef höll budet, när han var i trångmål, och han blev herre över Egypten. 54 Med Finees, vår fader, gjordes för hans nitälskans skull ett förbund, med löfte om ett evärdligt prästadöme. 55 Josua blev, därför att han hade efterkommit befallningen, domare i Israel. 56 Kaleb fick ett stycke land såsom arvedel för det vittnesbörds skull som han hade avlagt inför menigheten. 57 David fick för sin fromhets skull en konungatron till arvedel, för evärdlig tid. 58 Elias blev upptagen till himmelen, därför att han hade nitälskat för lagen. 59 Ananias, Asarias och Misael blevo för sin tros skull frälsta ur lågorna. 60 Daniel blev på grund av sin oskuld räddad ur lejonens gap. 61 Betänken på detta sätt huru det alltid går, släkte efter släkte: ingen som hoppas på Honom dukar under. 62 Frukten därför icke för en syndig mans befallning, ty hans härlighet skall släpas i smutsen och bliva maskars föda. 63 I dag förhäver han sig, och i morgon skall man icke mer finna honom, ty han har vänt åter till det stoft varav han är kommen, och hans anslag har blivit om intet. 64 Men I, mina barn, varen frimodiga och oförfärade i att värna lagen, ty I skolen genom den vinna ära. 65 Här står eder broder Simeon. Jag vet att han är en rådvis man. Lyssnen alltid till honom; han skall vara för eder såsom en fader. 66 Och Judas Mackabeus, han som har varit en tapper stridsman allt ifrån sin ungdom, han skall bliva eder härförare och kämpa vårt folks strid. 67 Och samlen omkring eder alla dem som hålla lagen, och utkräven hämnd för edert folk. 68 Vedergällen hedningarna vad