Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/470

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LÖF
LÖF 459

kyrka med et kostbart Orgelwärk, et ansenligt Bibliotek, samt en artig Rustkammare, Archiv; m. m. Dessutom finnas åtskilliga andra byggnader innehållande rum för betjäning och arbetare, stall, rid- och wagnshus, qvarnar, hamrar, magasiner, wärkstäder, m. m. 2 trägårdar finnes den ena köksträgård, med orangeri och drifhus, den andra föreställer en lustpark i Engelsk stil. Folkmängden är mellan 4 och 500. Detta Järnwärk tillika med flere andra Järnwärk och Gods är et Fidei Commiss tilhörigt Friherrliga Slägten De Geer.

Löfsta, en Sätesgård uti Frösunda Sokn i Upland, består af 1.75 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, litet höbol, ringa skog, fiskewatn, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en wacker trägård.

Löfsta, en Sätesgård uti Tibble Sokn uti Upland, äger 25 tunnors utsäde, godt höbol om 160 sommarlass, ymnig skog, mangårdsbyggnad af trä, gammal men wälbehållen, med en wacker trägård.

Löfsta, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Wästerås Län och Simtuna Härad, håller i widd 1.54 qvadrat mil, samt innefattar 65 Mantal. Marken är på bägge sidor om den från Molnebo Gård ned åt Altuna Sokn löpande ån til större delen jämn och fruktbärande; men den öfriga delen som är skogsbygd, består af sandhedar, bärg, dalar och mossar. Jordmånen består huwudsakeligen af bättre och sämre lera, i mer eller mindre mån blandad med fin sand, och på några ställen endast af sand. Soknen har tilräckeligt af skog, så wäl för eget behof, som äwen något til afsalu. Genom Soknen sträcker sig en Ås, på hwilken kyrkan äwen är bygd, söderut til Mälaren wid Enköping, och lärer

jämwäl hawa sammanhang med den så kallade Badelunds-åsen bredewid Wästerås; den fortsättes härifrån genom Nora til Dalälwen. Utsädet är 900 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1843. Kyrkan är belägen under 59 gr. 55 min. Polhöjd; 4.2 mil från Wästerås. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Norr-Starrfors och Molnebo. På ägorna utaf hemmanet Bärgen är en skans, Bärgskansen kallad, belägen, en lämning efter forntiden, på et högt, nästan otilgängeligt bärg, omgiwet af kärr och moras, och där, efter sägen, i Wikingarnas tid segelled warit, ty Mälaren skal då sträckt sig dit; och som winner trowärdighet däraf, at en sådan lägda eller sua befinnes hela wägen i en sträckning ända til Mälaren, och at wid Ekholm i Wittinge Sokn finnes även en sådan Bärg. Denna skans är på spitsen af Bärget omgiwen med en bred ringmur, som synbarligen af människohänder tilkommit; i bärget skal äwen finnas hål efter ringar, som tjänt til fäste för fartygen.

Löfsta, en Sätesgård uti Kimsta Sokn i Östergötland, har med de ägor som för närwarande därunder brukas, 30 à 40 tunnors utsäde, höbol mellan 4 och 500 lass, godt mulbete, otilräckelig skogstilgång, fiske til husbehof, ansenlig och prydlig mangårdsbyggning af sten, med flyglar, wacker, ej obetydlig trägård, god humlegård, 2 mjölqwarnar, hwardera med 4 par stenar. Under Gården lyda månge Frälse- och Skattehemman samt 27 torp.

Löfstaholm, en sätesgård uti Sankt Olofs Sokn i Upland, består af 7.75 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, äng til 300 lass hö, hjelpelig åbyggnad af trä, ansenlig trägård, 19 rå och rörs torp, wattuqwarn och fiske.

Löfsund, en Herregård uti