Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/474

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LÖY
MAC 463

gräfd kanal, försedd med en wälfd stenbro, flera nya fiskedammar upgräfne; alt upbygt och wärkställt på Indelningshawarens bekostnad. Gården har 300 tunnland instängda planteringshagar, med redan hög ung skog af ek, bok och awenbok, samt ymnigt af surskog och torfmossar, sår årligen råg 20 tunnor, korn 30, hafra 26, jämte något ärter och wicker; bärgar 1000 lass hö, har en nybygd siktqwarn, med därtil nybygd qwarndam i Gården. Dessutom har Indelningshawaren inrättat et betydligt stuteri, af utwald awel, hwartil finnas 2 goda beteshagar. På en kyrkojord af Indelningshawaren bebygd och inhägnad, har han inrättat en klädesfabrik, Ramsadal kallad, där kläde, flanell och filtar tilwärkas.

Löyten, et Pastorat och Tingslag uti Hedemarkens Amt i Norge, består endast af 1 Sokn. Marken är öweralt god och fruktbar til sädeswäxt, men på åkrar och ängar finnes en myckenhet klapersten. Landet är för öfrigt, så wäl här som i kringliggande nägder ganska jämt, så at från Löytens Prästegård kunna ses 12 Pastorat, Löytens inbegripet; men detta Pastorat ligger ock mäst fritt, öpet och jämnt af alla andra trakter i Hedemarken, ja wäl i hela Norge. Här har man rundt omkring sig en fri horizont, här ses inga bärg, mindre några fjäld, och endast långt bort några bärgåsar. Här finnas ännu stora skogar, dock ödeläggas dessa mycket genom swedjor, som nyttjas til rågsådd, som här mycket brukas. Almogens förnämsta näring är här, såsom öweralt i Hedemarken, jordbruk, hwilket ej allenast förslår til inbyggarnes behof, utan jämwäl ger i goda år något öwerskott til salu, såsom råg, korn, ärter, blandsäd,

hafra, jämwäl något wete, gryn, malt och humla. År 1801 war Folkmängden 2503.

M.

Mackmyra, et Järnwärk uti Walbo Sokn i Gästrikland, består af 1 hammare med 700 skeppund stångjärnssmide. Åbyggnaden af trä, är tämeligen ansenlig. Til Wärket hörer Walbo masugn.

Madesjö, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och södra Möre Härad, innehåller 96.8 Mantal. Marken är på många ställen bärgaktig, på andra åter jämn. Jordmånen består mästadelen af sandmylla. En del af Soknen har tilräckelig skog, en del lider brist därå. Utsädet af hwarjehanda sädesslag är 1760 tunnor. År 1810 war Folkmängden 4553. Den betydligaste Gården i Soknen heter Ebbehult. Här är ock et Järnwärk kalladt Flerohopp.

Magda, en Sätesgård i Södermanland.

Magdevangnäs, en Handelsplats på en Ö kallad Norvöe, uti Borgunds Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Mageröe, en stor Ö uti Finmarkens Amt i Norge, skiljes från fasta Landet genom et sund kalladt Magersund. På ön ligger en Handelsplats kallad Kielvig, belägen wid Kielvigs kyrka.

Maglarp, eller Maglerup, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, är Annex til Trälleborgs Pastorat, samt innehåller 13.2 Mantal. Soknen, belägen wid hafsstranden, har en jämn mark, bestående til det mästa af swartmylla på lerbotn. Här finnes ingen skog, ej heller duglig bränntorf. Utsädet är 356 tunnor. År 1805 war Folkmängden 466. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.