Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/630

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RYR
RYS 619

swag, åkerbruket dåligt, men mulbetet godt. Utsädet är 295 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1000. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Ryr, en Sokn i Dalsland och Walbo Härad, är Annex til Torps Pastorat, samt innehåller 20.4 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen består mästadelen af lera, skog är ännu på de flästa ställen hjelpelig. Utsädet är 680 tunnor. År 1805 war Folkmängden 608. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Ryr, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 50 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog, tämeligen ansenlig mangårdsbyggnad af trä.

Ryr, en Sokn i Bohusland och Lane Härad, är Annex til Uddewalla Pastorat, samt består af 28 Mantal. Marken är bärgaktig. Herskande jordarten är sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 500 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1130. Kyrkan är belägen 0.9 mil från Uddewalla.

Ryr, en Sätesgård i Wästergötland.

Rysjöholm, en Sätesgård uti Tåssjö Sokn i Skåne, består af 1.8 Mantal. Gården har en wacker belägenhet wid en sjö, äger en stor och wacker trägård, några och 30 tunnors utsäde, höbärgning til 200 lass, ymnig skog af ek, bok och andra löfträn, samt furu, och fiske i Rysjön och några andra sjöar, 6 karp- och ruddammar, 1 mjölqwarn, 1 sågwärk, 1 såpsjuderi, samt oljeslageri af Linfrö med 14 par stampar och 2 prässar, som driwas af 2 watnhjul. Under Gården höra 8.4 Mantal Frälsehemman och 25 torp.

Rysnäs, en betydelig och wälbygd Gård uti Jonsdals Sokn uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Ryssby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Norra Möre Härad, består af 66.6 Mantal. Marken är, särdeles i skogsbygden stenbunden, ingalunda bärgaktig; i allmänhet är hon jämn, äwen odlingsbar. Rådande jordarten är sandmylla med klapper. Swartmylla och lera finnas dock äwen. Före 1811 års härjande skogseldar, som från flere håll stötte tilsamman och nästan en hel månad under strängaste sommarhettan wärkade förstörelse war tilgången å skog tilräckelig. Med den kloka och omtänksama hushållning som patrioten önskar, utan at wåga låwa något åt sit hopp, kunde den för Soknens behof ännu wara hjelpelig. Utsädet kan anses wara omkring 1000 tunnor, oberäknade 200 à 250 tunnor potäter. År 1810 war Folkmängden 2482. Kyrkan är belägen 1.7 mil från Kalmar. Den betydligaste Gården heter Törnerum. 2 skeppswarf finnas benämnde Skäggenäs och Ljungnäs.

Ryssby, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, består af 2 Soknar: Ryssby, Moderförsamling, och Tutaryd, Annex, samt innehåller 70 Mantal. Utsädet är 1075 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1928. — Ryssby Sokn består af 58.5 Mantal. Marken är til en stor del owanligt jämn. Dess beskaffenhet är god och bördig dock wäxer ljung på några ställen. Jordmånen består af sandmylla, med blandad lerjord på sina ställen. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 815 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1616. Kyrkan är belägen under 56 grad. 54 min. Polhöjd; 3.7 mil från Wexiö. De betydligaste Gårdarne heta Stensnäs, Ugglansryd, Borsna, Sunnerå, Selleberg.