Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1832.]9
besynnerliga inkrustationer.

äro hårdare än tand-emaljen och med färgade ytor lika glänsande som hos någon lefvande snäcka, genom oorganiska medel bildade af liflöst organiskt ämne, och äfven till sin form efterhärmande åtskilliga af de lägre växtalstren.

Vi funno på St. Paul endast två slags fåglar. Den ena var en art hafssula och den andra en tärna. Båda äro tama och dumma och så litet vana vid påhelsare, att jag skulle kunnat döda så många som helst med min geologiska hammare. Hafssulan lägger sina ägg på bara klippan och tärnan tillreder ett mycket simpelt bo af hafstång. Vid sidan af åtskilliga af dessa bon hade en liten flygfisk blifvit lagd. Jag förmodar att den hade blifvit ditförd af hannen åt hans maka. Det var roligt att se huru flinkt en stor och liflig krabba (Grapsus) som bebodde klippspringorna, stal fisken från kanten af boet, så snart vi hade uppskrämt fågelparet. Sir W. Symonds, en af de få personer, som här landstigit, har sagt mig att han såg krabbor till och med släpa bort fågelungarna från boen och uppäta dem. Icke en enda växt, icke en gång en laf växer på denna lilla ö. Icke dess mindre är den bebodd af åtskilliga insekter och spindlar. Följande förteckning lemnar, som jag tror, en fullständig öfversigt af landfaunan: en fluga (Olfersia) som lefver på hafssulan och en fästing, hvilken måste hafva kommit hit som parasit på fåglarne; en liten brun malfjäril, hvilken tillhör ett slägte, som lefver af fjäder, en skalbagge (Quedius) och en gråsugga under spillningen; och slutligen talrika spindlar, hvilka jag förmodar lefva på dessa sjöfåglarnes följeslagare och renhållningshjon. Den ofta upprepade beskrifningen om huru den ståtliga palmen och andra ädla tropiska växter, derefter fåglar och slutligen menniskan taga besittning af korallöarna i Stilla hafvet, så fort de blifvit färdigbildade, är sannolikt icke alldeles riktig. Jag fruktar att poesin i denna sägen tillintetgöres af att fjäder- och spillningsätande, samt parasitiska insekter och spindlar skulle vara de första inbyggarne på nybildade oceaniska öar.

Den minsta klippa i de tropiska hafven lemnar uppehälle åt ett stort antal fiskar, derigenom att hon erbjuder en grundval för uppkomsten af oräkneliga slags hafsalger och sammansatta djur. Hajarne och sjömännen i båtarne underhöllo också en ständig strid om hvem som skulle bli ägare af brorslotten i det byte, som fångades med metrefvarne. Jag har hört att en klippa nära