Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
54[kap. iii.
maldonado.

så lättsmält ämne som glas, endast förmådde åstadkomma så små rör, måste vi fattas af den största förvåning öfver kraften hos en blixtstråle, hvilken då den träffat sanden på flera ställen, på ett bildat cylindrar af minst trettio fots längd och, der dessa icke äro sammanpressade, med ett inre tvärmått af halfannan tum och detta i ett så svårsmält ämne som qvarts!

Såsom jag redan anmärkt, gå rören nästan lodrätt ned i sanden. Ett rör, som var mindre regelbundet än de andra, afvek likväl vid sin största krökning 33 grader från den räta linien. Från detta rör utgingo, omkring en fot från hvarandra, två små grenar, den ena riktad nedåt, den andra uppåt. Detta senare fall är märkligt, emedan den elektriska gnistan måste hafva vändt tillbaka i en spetsig vinkel af 26° mot axeln af sitt hufvudlopp. Utom de fyra rör, hvilka voro vertikala och hvilka jag följde under ytan, fans det åtskilliga andra grupper med rörbitar, hvilkas ursprungliga plats tvifvelsutan hade varit i närheten. Alla förekommo de på en jemn flygsandsyta af 60 alnars längd och 20 alnars bredd, bland några höga sandkullar och på omkring en half fjerdingsvägs afstånd från en rad af kullar af 4—500 fots höjd. Den märkligaste omständigheten synes mig i detta fall, liksom vid Drigg och ett som Ribbentrop beskrifvit från Tyskland, ligga i mängden af rör, som finnas inom en så inskränkt rymd. Vid Drigg funnos tre på en rymd af 2500 qvadratfot och i Tyskland förekom samma antal. I förevarande fall funnos säkert mer än fyra inom en rymd af 4800 qvadratfot. Då det icke tyckes sannolikt att rören bildats genom på hvarandra följande åskslag, måste vi antaga att blixten grenar sig kort innan den går ned i jorden.

Grannskapet af La Plata-floden tyckes vara särdeles utsatt för elektriska företeelser. Ar 1793 inträffade i Buenos Aires ett af de mest förstörande åskväder, som kanske finnes antecknadt. Trettiosju ställen inom staden träffades af blixten och nitton personer dödades. Af fakta, som omtalas i resebeskrifningar, är jag benägen misstänka att åskbyar äro mycket vanliga nära stora flodmynningar. Är det icke en möjlighet att blandningen af stora massor sött och salt vatten störa den elektriska jemvigten? Till och med under våra tillfälliga besök i denna del af Sydamerika hörde vi talas om att ett fartyg, två kyrkor och ett hus blifvit träffade af blixten. Jag såg så väl den ena kyrkan som huset kort efteråt. Huset tillhörde engelska generalkonsuln i Monte Video, mr. Hood. Några af blixtens verkningar voro egendomliga. Tapeterna hade svartnat nära en fot på ömse sidor om klocksträngarne. Metallen i dessa hade blifvit smält och ehuru rummet var omkring