Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
34
Samuel Columbus, en svensk ordeskötsel.

af Pharaos dotter, sin Fostermoder, bleef hållen til alt ifrån Barndomen, som hon ok giorde honom den ähran ok kallade honom sin son, säijandes: ’ur vattnet hafwer iag tagit honom’ (2 Mos: 2: 10).

Denne Moses har utan twifwel fogat den Egyptiske lärdomen til den Hebraiske, efter som han af Möderne ok Fäderne war af Levi huus. Männ til upfostringen war han Pharaos dotters Fosterson, har altså haft godt tilfälle at göra sig bägge läran kunnig. Täd han ok inte försummat, som nogsamt af hans skrifter ut-wijses. Däruti har han dock giordt illa, at han ingen rättelse efter sig lemnat, hwar han däd ene ok däd andre öfwerkommit, ok huru mäd studier ok scholar då war beskaffat, ok hurudan historien då war om sine Förfäder så ok Egyptiernes forne studier, hwilke Egyptier af någre andre scribenter hållas för of-gamble ok ur-minnes Folk.

Dock är fulle klart, at han de Hebraiske bokstäfren har lärdt utur de scholar, som hade warit insticktade af Iacob Patriarken, hwilken strax efter sin ditkomst där afsomnade, Åhr werdsens wijd pass 2256, Sexhundrade Åhr efter synd-floden, hwilke Scholar sedan af Iosep ’Landsens Fader’ handhölles ok efter hans död, tilthess där wardt en ny Konung öfwer Egypten, hwilken inte kände Iosep, men tvingade Israels barn så, at de inte allenast Gosen, ett landskap som den förre Pharao dem hade beskärt, utan ok hele Egypten lemna måtte. Behölle sedan alt fort i Canans land (som är ded samme som blef kallat Palæstina, Iudæa, Syria ok en deel Syro-Phœnicia) Moses skrifter i sådan wördnad, at ingen fick ta ti dem mäd otwättade händer el. låta falla dem på golfwet wijd största straff til görandes, efter som bem:te book kände en högre Uphofsman, näml. Gud sjelf. De Chaldéer hafwe ok icke lijte lagt sig på studier i synnerhet Astronomien eller stjernekijkerij, hafwa förespått tillkommande ting genom Astrologien, åtminstone ha de så inbillat folket.

Af däd som sagt är synes, hur studierne först ha gått i swang i Asien ok Egypten, at iag här intet må tala om de Chinéser, som mäd deras månge Characterer afbilda alle ting ok derföre behöfwa wäl.... Åhr til at bara lära känna bokstäfren. Som nu Italien ligger när til för de Asiater, ha de som oftast wittjat dijt.

Ok som gemenli skeer, at de op-öfwade Folket blij æstimerade ok fram-hafde, när de komme i mindre civiliserade Länder, i däd at de mäd en manerlig dristighet ok lämplig frijhet taa’ sig fram, så giorde ok då de Asiater hoos de Italiäner, som då kallades Aborigines. Så kom Ianus, så kom Saturnus ifrån Creta däran, så Æneas.