Sida:Ett varningsord 1912.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 31 —

stämmande. Man torde kunna säga, att — äfven om förläggningen ombord göres ganska tät — öfverförandet af en styrka, som i storlek motsvarar en svensk arméfördelning, kräfver minst 50,000 nettoton. Men detta innebär, att hela den i ryska östersjöhamnar hemmahörande ångbåtsflottan icke förslår för det samtidiga öfverförandet af mera än högst två fördelningar. Och skulle — hvilket är otänkbart — äfven hela den i Svarta hafvets hamnar hemmahörande ångbåtsflottan kunna användas för ändamålet, skulle i alla händelser icke så stor styrka som vår linjearmé kunna på en gång föras öfver hafvet. För att kunna samtidigt öfverföra en verkligt öfverlägsen här måste Ryssland i främmande land förhyra eller köpa minst 300,000 nettoton. Antalet fartyg beror naturligtvis på deras storlek. Sätter man medeltonnaget per fartyg till 3,000, skulle alltså 100 fartyg behöfva hyras eller köpas[1]. Under kriget i Ostasien tillgreps sistnämnda åtgärd, fast i ringa omfattning, och det torde kunna starkt betviflas, att mera än en obetydlig del af ofvannämnda behof kan fyllas från utlandet.

Men äfven om man skulle lyckas uppbringa ett tillräckligt antal fartyg, skulle dessa under färd upptaga en så stor yta, att deras tryggande skulle möta de största svårigheter, så länge vi ännu hafva några krigsfartyg i verksamhet. En konvoj är nämligen ytterst sårbar, något, som bl. a. utrönts vid under senare år i flera land afhållna kombinerade manövrer. I verkligheten torde därför den först öfverförda truppechelongen blifva för svag att utföra en offensiv långt in i landet. Den får inskränka sig till att sätta sig fast inom ett så stort område som möjligt i landstigningsplatsens närhet, där befästa sig och afvakta ankomsten af en ny echelong. Äfven om, hvilket, såsom ännu en gång framhålles, är osannolikt, de först landsatta trupperna skulle vara nog starka att tränga in i landet, kommer denna framryckning att kräfva tid och möta svårigheter, blott vi i största möjliga utsträckning undanfört lifsmedel och transportmedel (såväl hästar som järnvägsmateriel). Ännu en omständighet är härvid att beakta. Vårt underkufvande måste vara verkställdt före högvinterns inbrott, ty under denna kunna inga nämnvärda förstärkningar eller förnödenheter tillföras den öfverförda invasionshären.

  1. Medeltonnaget pr fartyg af i ryska östersjöhamnar hemmahörande ångare utger blott omkring 500 ton.