Sida:Euphrosyne - Samlade dikter I.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 246 —

 6) Den sörjande Turturdufvan – en samling af Poemer, som utkom efter hennes Mans död. Efter denna tid skall hennes rum varit svartklädt, endast pryddt af sorgliga taflor, några foglar och en clavcymbal, vid hvilket instrument hon komponerat musik till sina Elegier och Herdeqväden.

 7) J. Ficherström, känd som vetenskapsman.

 8) ”Då Adil första gång sitt hjerta täckte opp,
Då från hans läppar först det order kärlek lopp,
Förtjusad, häpen, stum, jag såg mitt öde vackla,
Som räckte mig på nytt det släckta nöjets fackla.”
 Fru Nordenflychts Utvalda Arbeten, sid. 343.

 9) Sjö Herregård, der Fischerström var Intendent, ligger midt emot Lugnet på andra sidan af sjön, men upptäckes icke förr, än man från Fru Nordenflychts fordna boning – hvaraf nu knappt något spår finnes öfrigt – följer den dystra, graflika dalen ner till en täck äng, der utsigten öppnar sig.

10) Ännu visas den eken, i hvars skugga Fru Nordenflycht ofta skall hafva hvilat och med längtande blickar sett öfver sjön till sin älskares boning.

11) ”De ögon, som af ömhet brunnit,
Som ha’ mitt lif, min död i sig,
Ha’ nu af sorg och saknad runnit,
För hvem? ack, för en ann’ än mig.”
 (Utvalda arbeten, sid. 147.)

12) Till inskription öfver sin dörr hade Skaldinnan följande strof:
”Så klandra ej min smak, att jag från men’skor flyr:
Jag söker sinnets lugn, hvar det kan lättast vinnas;
Det enda, som mig än uti min saknad bryr,
Är, att jag men’skor mins, och att mig men’skor minnas.

13) Då Fischerström öfvergaf henne för en annan, kastade hon sig i sjön. Hon räddades väl, men dog tre dagar derefter, den 28 Juni 1763. –

14) Camilla, Sorgeqväde af Fru Nordenflycht.

15) Tacitus, Plutarchus m. fl. äro citerade i Skaldestycket Fruntimrets försvar emot Rousseau, och vittna om en stor beläsenhet samt kännedom både af de gamla och moderna språken.