Sida:Från Eldslandet.djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
205
NÅGRA ORD OM VÅRA VETENSKAPLIGA RESULTAT.

möjligheten skulle hafva för vår uppfattning, om dess riktighet vore bevisad. Den svenska expeditionen har hemfört ett rikt material till undersökning. Men de arbeten, som därvid utförts, ha kanske mer än något annat visat, huru ytterligt intressant det skulle vara att kunna fullfölja de påbörjade studierna i södern under en ny expedition ombord på ett eget fartyg och att därvid utsträcka färden äfven till ännu sydligare och kallare trakter. Något dylikt var också planen för den expedition, till hvilkenjag framlade ett förslag under min vistelse i Chile och som i ett följande kapitel något kommer att beröras.

Är det nu så, att Magellansländerna äga sitt allra största intresse därigenom, att de bilda ett öfvergångsområde till den otillgängligaste delen af de antarktiska trakterna, så skulle denna skildring af desamma föga motsvara sitt syfte, om den icke åtföljdes af åtminstone en kort öfversikt af hvad vi känna om områdena söder därom.

Vi ha redan förut sett, att åtskilliga af de tidigaste världsomseglarne berätta om länder söder om Kap Horn, och Dirk Gherritz har otvifvelaktigt redan år 1600 sett en del af det nuvarande Syd-Shetland, men denna upptäckt förblef fullständigt