Sida:Fryxell Svenska historien 1 1846.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

FÖRETAL.

Man börjar temligen allmänt blifva ense derom, att utförliga biografier i en enkelt berättande stil äro de tjenligaste medel att hos barnet och nybegynnaren förbereda ett framtida vidlyftigare studium af historien. — Denna vetenskaps elementer äro händelser och karakterer, men ej årtal och namn; derföre består äfven den sanna historiska elementar-undervisningen i lefnadsmålningar af sådana män, hvilkas karakter mägtigt inverkat på händelsernas gång och tidehvarfvets lynne. Först, sedan ynglingen känner dem, blir det fråga om att kronologiskt ordna och filosofiskt sammanbinda dessa elementer till ett helt.

Kongl. uppfostrings-komitéen har uti sina anvisningar och råd till lärare omnämnt behofvet af en biografisk läsebok för fäderneslandets historia. Det är detta behof, som förf. genom närvarande arbete sökt att till en del uppfylla. Om han lyckats häri, ämnar han efter den hittills följda planen genomgå hela Svenska historien. Den bifogade tids- och slägttaflan är ämnad till lärjungarnas utanläsning, hvilka derigenom erhålla en kronologisk och genealogisk öfversigt af hela det förut genomgångna tidehvarfvet. Stockholm den 31 Juli 1826.