Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/307

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
290
SKOLOR

Rudbeckius, hvilken förut varit rektor i Örebro och inlagt stora förtjenster om den skolan samt sedan lärare vid det Collegium illustre som ridderskapet och adeln inrättat i Stockholm, men som fick endast få års tillvaro.

Under år 1631 inskrefvos 146 nya lärjungar i Trivialskolan, och vid slutet af samma år var gossarnes antal 200. I allmänhet inskrefvos under de närmast följande åren 100 till 150 årligen.

År 1631 läste rektor teologi, Cicero och Ovidius samt geografi, hvilket sist nämda ämne väl var något ovanligt på den tiden. Det var först öfver hundra år senare som en skolman[1] anmärkte, att de studier som inpräglas i trivialskolorna icke mycket afvika från de tre, af hvilka de hafva sitt namn, med undantag af att historia och geografi på den senare tiden tillkommit.

Grekiska tyckes hafva ingått i undervisningen redan på 1630-talet, ty Annales Scholæ meddela, att konrektor under året 1631 gick igenom Pauli hela bref till Philippus och hälften af det ena brefvet till Thessalonikerne. Någon profan grekisk författare lästes hvarken då eller långt senare. Jemte öfversättning af Nya Testamentet på grekiska, som alltid gjordes till latinet, öfvades grekisk grammatik. Konrektor undervisade för öfrigt i teologi och logik. Kollegerne läste latinsk grammatik (»Donaten»), Ciceros bref, Aesopi fabler jemte katechesen och Salomos ordspråk samt undervisade också i aritmetik.

Den offentliga examen, som under många föregående år instälts, hölls 1631 nyss före midsommar i närvaro af stadens kyrkoherdar samt andre lärde och aktade män. Skolan tyckes således då hafva varit på god väg till en fullt ordnad verksamhet.

Många af lärjungarne måste dock då och då afbryta läsningen för att gå socknegång ej blott för sig, utan äfven för lärarne. Ehuru Gustaf Adolf önskat afskaffa detta kringdrifvande tiggeri, hade dock presterskapet, derom tillfrågadt, anmärkt, att det nog vore nyttigt, att man tilläte ungdomen på vissa tider en liten rekreation på åtta dagar, tilläggande, att i medeltal kunde de som hafva sina socknar på fyra eller fem mil nära staden på den tiden väl uträtta sin sockengång och begifva sig till baka igen till sina studier.

De områden i hvilka Trivialskolans lärjungar hade rätt att gå sockengång voro inom Stockholm, utom sjelfva staden (inom broarne), Norrmalm, Södermalm och »Clösteret» (Riddarholmen med hvad som hörde till den församlingen). Utanför Stockholm gingo trivialisterne i Wärmbdöen, Waaltuna och Täby, Spånga och Eedh, Åker

  1. Daniel Z. Torpadius: De scholis trivialibus. Linköping 1748.