Sida:Håkan Smulgråt-1739.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
53

Ingri.

Ja; men mån tro, at Maja intet i somt har rätt; ty när jag kom i jåns, hörde jag några ord, som mig intet behagade.

Truls.

Är det icke som jag säjer, at man ofta kan tala, utan at hafwa någon mening dermed:och huru är det möjligt, at man skal kunna lägga alla sina ord på Wigtskålen, när man är ihop med Flickor. Men detta alt är lappri. Lät oss nu tala om angelägnare saker. Jag skal berätta dig, at jag nu helt och hållit lagt an Gifftermåls-Saken, emellan Gubben och dig, och har jag på Gubbens Räkning hos en wiss Kiöpmän, som wäl kiänner honom, skaffat dig Kläder ifrån tåp til tå, med alt til behör, hwilcket du måste hafwa på dig, när Gubben nu kommer och skal fria. Kläderna skal jag bära til dig, då du kan kläda dem på dig och giöra dig färdig, at taga emot Frjaren. Farwäl emedlertid, jag går bort och beställer om andra saker, som här wid blifwa nödige. De gå ut.

Ända på den andra Öpningen.


Tredie Öpningen.


1. Inträdet.

INGRI. TRULS.

Truls.

SJ Ingri. Det war wäl at jag räkade dig nu här. Du lefwer, som jag tycker i godan ro, och wet ej hwad Bryderj jag måst ha för din skul. Nu finner jag hwad det kostar på at wara Kåpplare, och går jag denne gången wäl igenom dermed, aldrig på tar jag mig en sådan Syssla här i werlden mer.

Ingri.