Sida:Handbook huruledes Gudztiensten-1614.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Apoc. 21.OCh iagh sågh en ny himmel och een ny jord/ Ty then första himmelen och then första jorden förgingos/ och haffuet är icke meer. Och iagh Johannes sågh then helgha Stadhen/ thet nyia Jerusalem nedherkomma aff himmelen/ ifrå Gudhi/ tilreedd/ såsom een prydd Brudh til sin man. Och iagh hörde ena röst aff stolen säya/ Sij/ Gudz Tabernakel ibland menniskiorna/ och han skal boo medh them/ och the skola wara hans Folck/ och sielffuer Gudh medh them/ skal wara theras Gudh. Och Gudh skal afftorka alla tårar aff theras öghon/ och ingen dödh skal sedhan wara/ icke heller grååt/ icke heller roop/ icke heller någon werck warder meer. Ty thet första är förgånget.

Apoc. 21.THen som winner/ han skal alt thetta så ärffua/ och iagh skal wara honom hans Gudh/ och han skal wara min Son. Men them reddom/ och otroghnom/ och gruffuelighom/ och mandräparom/ och bolarom/ och trulkarlom/ och affgudadyrkarom/ och allom lögnachtigom/ theras deel skal wara vthi then siön/ som brinner medh eeld och swaffuel/ hwilket är then

andra dödhen.

Cap.