Sida:Handledning i vira.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
16

ouverte royale spelas af spelaren med 12 öppna och solo grande misère ouverte royale med 13 öppna kort. Vid de båda sistnämnda misèrerna skola äfven motspelarne spela med öppna kort. Spelarens kort behöfva dock ej läggas upp förrän efter motspelarnes köp.

Vid turnéer förekommer ett särskildt spel, det s. k. efterturnéet (eftervingel). Om en af spelarne begärt turné eller vingel, men nödgats lägga sig, äger den af de båda motspelarne, som i förhållande till spelaren ej sitter i förhand, att, om han önskar, turnera eller vingla på de kort, som finnas kvar af talongen. Dock måste vid efterturné minst två och vid eftervingel minst tre kort af talongen finnas kvar. Den förste spelaren sätter sin bet och betalar sina points samt inträder sedan såsom den andre spelarens motspelare. Vinner den andre spelaren spelet får han som vanligt hem en bet; förlorar han det, sätter han två betar (i vingel fyra), blir han kodilj sätter han 4 (i vingel 8), hvarjämte han måste erlägga stadgad betalning i points.

Kodilj är ett i vira rätt ofta förekommande uttryck, som vi här ofvan användt, och som fordrar sin förklaring. Om en spelare i trumfspel fått ett stick mindre än ofvanstående tabell angifver eller i misèrespel ett stick mer, säger man att han gått bet, och han sätter då en bet (utom i gök, vingel samt omköp eller omturné, där betarne, som ofvan sagts, äro flere). Får spelaren åter i trumfspel två eller flere stick mindre och i misèrespel två eller flere stick mer än hvad tabellen utvisar har han blifvit kodilj och sätter dubbelt antal betar. Vill spelaren i solospel lägga sig måste han äfven sätta två betar.

Men förutom de förut uppräknade begären finnas för hvarje begär olika gradationer. Dessa gradationer bero dels på förhand dels på den förut omtalade, vid spelets början upplagda färgen. I fråga om förhanden gäller den regeln att förhandens bud har bättre rätt. Denna bättre rätt gäller icke blott förhanden gent emot mellanhanden och efterhanden, utan äfven mellanhanden gent emot efterhanden. Om sålunda mellanhanden sagt 7 spel och efterhanden passar, kan förhanden taga bort mellanhandens bud genom att bjuda »7 spel i förhand», och om efterhanden bjudit t. ex. gask på tre och förhanden passat, kan mellanhanden taga bort denna gask genom att begära »gask på tre i förhand».