Sida:Kalmar 1894-08-20.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Kalmar.Prenumerationspris: för helt år 5 kr., för tre fjerdedels år 4 kr., för halft år 2:75, för fjerdedels år 1:50, för en månad 60 öre. Lösnummer a 5 öre säljas å tryckeriet, Södra Långgatan N:o 36.

N:o 128. Redaktion: J. A. Johansson, redaktör och utgifware.
 J. A. Wallin, redaktionssekreterare.
Måndagen den 20 Augusti Tryckt i Kalmar
å Tidn. Kalmars Aktiebolags tryckeri.
(f.d. Westinska Boktryckeriet.)
1894.

Annonspris: 10 öre pr petitrad före texten, 8 öre pr d:o efter texten samt 12 öre pr d:o för alla utländska annonser. Annonser emottagas å tryckeriet dagarne före utgifningsdagarne till kl. 5 e.m. Längre annonser böra dock inlemnas före kl. 12 midd.Den ärade publiken underrättas härmed att

Badrestauranten

i Borgholm

är nu efter genomgången reparation öppen för frukost-, middag- och aftonservering à la carte och efter beställning samt sexor till olika priser.

Hel inackordering med till middag smörgåsbord och fyra rätter (table d'hôte) kr. 2:50, ensamt middag kr. 1:50. Hel inackordering med smörgåsbord och tre rätter till middag kr. 2, ensamt middag kr. 1:25. Middag med tre rätter mat eller smörgåsbord med två rätter kr. 1:25. En måltid afdrages icke, utan endast hel dag. Vördsamt: Sal. Svanfeldt.


Den ärade publiken underrättas härmed att

Svanfeldts källare

(öppen fr. 8 f.m. till 11 e.m.)

serverar

a 45 öre (en rätt väl lagad mat med bränvin och öl);

a 70 öre (två rätter mat med bränvin och öl).

Hel inackordering (med två rätter mat och öl till middag) à 35 kr. pr månad.

Öl från fat a 10 öre pr seidel!

Vördsamt:
Sal. Svanfeldt.


A. Engdahl & C:o Pappers- och Parfymhandel.

Skrifmaterialier, Kammar, Borstar, Tvål m. m. Billiga priser!


Elise Håkanssons Sybehörs-Affär

rekommenderas.Billiga priser!
Alltid välsorterad!

Att jag denna dag härstädes eta-

blerat Ångbåtskommissionärsrörelse i förening med Speditions-, Kommissions- och Agenturaffär får jag härmed vördsamt tillkännagifva; utlofvande att genom redbarhet och tillmötesgående samt skyndsamhet och billigt arvode göra mig förtjent af det förtroende, mig kan komma till del.

Kalmar den 15 aug. 1894. C. H. T. Schmidt.

31 aug. dragas i Sydsvenska Konstindustri-Lotteriet i Lund 1,000 vinster till ett värde af 33,000 kr., deraf 20 anvisningar fr. 310 till 2,000 kr., tillsamman 10,970 kr., för eget val. Klasslott kr. 2:00, serielott (2:dra och 3:dje klass) kr. 3:75.

Hufvudkollektion: Fabriks- och Handtverksföreningen i Kalmar.

Underkollektörer: Guldsmed J. G. Hentzell, Kalmar; bokhandl. A. Åhman, Mönsterås; fotografen Ivar Funqvist, Borgholm; bokhandlare Ljungdahl, Nybro; urmakare E. J. Carlström, Algutsboda.


Dödsfall.

Tillkännagifves
att
min innerligt älskade Make
Sjökaptenen
Gustaf Engelhart Landberg,
född i Kalmar den 16 maj 1856,
afled
i Hull den 14 augusti 1894;
djupt sörjd och saknad af Maka, Barn, Moder, Syskon, Svärföräldrar, många Slägtingar och talrika Vänner.

Farväl, farväl, farväl och tack för allt,
Du kärleksfulle make, fader, son och broder,
Ditt varma hjerta är nu vordet kallt.
Gud låte dig sin himmels fröjd få smaka.

Anna Landberg,
född Nyström.

Förrådsförvaltaren Karl Olof Åkerlund, 37 år, 14 aug., Stockholm. — Handelsresanden Frans Liberg, 37 år, 14 aug., Stockholm. — Enkefru Christina Bookman, 76 år, 14 aug., Stockholm. — Landtbrukaren Otto Sandberg, 41 år, 14 aug., Göingegården. — Enkefru Maria Christina Walter, f. Öfverström, 88 år, 13 aug., Göteborg. — Handlanden Johan Christian Christoffersson, 68 år, 12 aug. Göteborg. —F. possessionaten Johan Heinrich Stade, 63 år, 11 aug., Göteborg. — Fru Marianne Clara Christina Schön, f. von Schlegel, 76 år, 13 aug., Upsala. — Fröken Aja Brogren, 16 år, 15 aug., Göteborg.


Grafkransar och Buketter
af alla sorter till billiga priser. Stadsparken.

Kalmar Rådstufvurätt

kommer att tisdagen den 21 augusti 1894, kl. 11 f.m. upptaga sjöförklaring angående skonerten »Kristin».

Närmast helgfria dag dessförinnan klockan 12—2 finnes den anmälan, som föranledt sjöförklaringen, jemte tillhörande handlingar tillgänglig å Södra Långgatan 6, nedra botten, till höger i förstugan.


D:r C. A. V. Sjögren.

Bostad: Södra Långgatan 21, 1 tr. upp.

Mottagningstid: kl. 10—12 f.m. och 2—3 e.m.


Hårläkaren

GUSTAF AHLBOM

från Göteborg

behandlar alla slags

hårsjukdomar

samt meddelar råd för hårets skötsel.

Träffas i Kalmar å Svanfeldts Hotell från och med torsdagen den 23 till och med lördagen den 25 augusti, kl. 4 e.m.

Beställningar af prima hårarbeten mottagas. Lager finnas.

Mottagningstid 9—2, 3½—5½.

Många intyg, hvaraf ett följer:

Under sommaren 1893 uppstod i mitt hufvud en hårsjukdom, som å flera delar af mitt hufvud helt och hållet borttog mitt hår. Jag vände mig då till hårläkaren hr Gustaf Ahlbom i Göteborg, och blef mitt hår af hans behandling efter cirka 2½ månader alldeles återstäldt och är ännu idag till fullo friskt och godt, hvarför jag med glädje det goda resultatet tacksamt intygar. A. F. Engström.

Undertecknad, som följt sjukdomens gång, kan det ofvan sagda till fullo intyga. Göteborg den 27 januari 1894. A. Högström.


Bemyndigad utlottning

16 st. Sotmålningar med radering, infattad i ramar, utlottas i augusti under myndigheternas kontroll.

Lotter à 1 kr. säljas i stadens boklådor samt hos P. R. Florin. 117


Snörlif!
bästa och mest välsittande, ständigt lager,
billigast hos Frances Linddahl.

Ångf. Kalmar Sund n:r 6
från Kalmar till Borgholm kl. 10 f.m.,
Borgholm till Kalmar kl. 7 e.m.
Hwarje torsdag:
från Kalmar till Färjestaden kl. 4 e.m.
Färjestaden till Kalmar kl. ½ 8 e.m.

Extra, fin, stark

och i blomdofter rikt parfymerad Eau de Cologne till påfyllning i tomma flaskor, endast uti

Lundbergs Etablissement.


Är Ni en vän

af kaffe, så bör Ni alltid blanda det med

Intubikaffe

af

Stockholms Kaffe-Aktiebolags

berömda tillverkning, ty derigenom erhåller Ni en mera välsmakande, helsosam och billig kaffedryck än om endast kaffe drickes. Paketer à 25 och 10 öre finnas i hvarje välordnad specerihandel, men bör Ni akta Eder för värdelösa efterapningar med lika utstyrsel som bolagets paketer samt derför noga efterse, att på paketen är tryckt firmans namn, Stockholms Kaffe-Aktiebolag samt dess fabriksmärke med ordet “PATENT”, ty endast dessa paketer äro verkligt äkta och innehålla den af professorer och läkare erkända bästa, helsosammaste och billigaste kaffetillsättning. 115


Lösnummer af ’Kalmar’

säljas à 5 öre

å tidningens tryckeri,

i Appeltofts bokhandel,

i Rubens tobakshandel,

i Palmquist & Hellmans d:o,

hos handl. Andersson vid Tullslätten,

hos handl. Ljungstedt å Malmen,

hos handl. Henrik Nilsson i Gamla staden samt

hos handl. G. Zinnerström å Ängö.


Från Drätselkammaren.

Genom offentlig auktion, som

inför Drätselkammaren hålles å dess lokal måndagen den 3 instundande september, kl. 5 e.m., kommer att till den högstbjudande uthyras de Kalmar stad tillhöriga lägenheterna f. d. Rosénska trädgården och fastigheten № 176 AB. B. på Malmen i närheten af slöjdskolan. Bland auktionswilkoren, som tillkännagifves wid auktionstillfället, förekommer, att inropare skall ställa nöjaktig säkerhet för fullgörandet af sina hyresförbindelser.

Kalmar den 11 augusti 1894. 125

Drätselkammaren.


N. A. Dillbergs Bokhandel

(f. d. Holtsbergs). — Kaggensgatan 16. — Telefon n:r 16. —

Svensk och utländsk Literatur, Musikalier, Kartor och Planschverk, Psalmböcker, Kontorsböcker, Papper, Kuverter, Album, Resväskor, Portmonnäer, Glasögon, Pincenezer, Kikare, Parfym, Eau de Cologne, Violiner, Guitarrer, Strängar, Visit- och Bjudningskort m. m.

100 Postpapper och 100 Kuverter för 90 öre 4


En välsorterad Klädeshandel

öppnas af oss under firma

Bröderna Carlson

omkring den 1 nästkommande september vid Larmtorget.

Kalmar i augusti 1894.

125
John och Theodor Carlson.

Städernas Lösöreförsäkringsbolag

— bildadt år 1842 —

meddelar försäkring mot skada genom brand explosion eller åska. Allt uppstående öfverskott användes till ökande av bolagets reservfond.

Vidare upplysningar lemnas af bolagets ombud i Kalmar: 6 (G. 10027.)

Grosshandlare Edv. Bergh.


Pianinos

från utmärkta fabriker, hvaribland särskildt nämnes den berömda firman A. Hoffman i Stockholm, samt Orglar af Skandinaviska orgelfabrikens tillverkning. För instrumenternas godhet och varaktighet lemnas garanti.

Kalmar i december 1890.

16A. J. Johansson.

Regenerateurn,

Lundbergs

riksbekanta Hårmedel,

af tusentals personer numera användt, mot mjell och hårets affallande, finnes, jemte bruksanvisning, samt in- och utländska intyg, i Kalmar endast uti

LUNDBERGS Etablissment.

OBS.! Priset billigare, då tomflaskan återlemnas.Sjöfart.

— Karlskrona d. 18 aug. Marie, P. A. Blomqwist, t. West-Hartlepool.Kalmar.

“Kurir-Tournén.” Under detta namn börjar den 1 september i Norrköping en rundresa med utstyrselstycket “Tsarens Kurir”. Tournéns ledare herr Emil Ljungqwist har iscensatt flere af de dekorationspjeser som på senare tider gifwits i Stockholm och Göteborg. “Tsarens Kurir” har der den gifwits emottagits med lifligaste bifall och bjuder, såsom många känna, utom ögonfägnad på ett innehåll som akt för akt spänner åskådarens intresse. Den öfriga repertoiren kommer att bestå af folkpjeser och lustspel nästan uteslutande af nyheter. Sällskapet består af följande medlemmar.

Hrr. E. Ljungqwist, förste regissör, G. Tegnér, kassör och sekreterare, A. Wiberg, andre regissör, Th. Hedin, kapellmästare, Larsson, maskinmästare, samt skådespelarne hrr. C. Browallius, G. Bruno, C. Engelbert, C. Frank, E. Ljungqwist, H. Sjöberg, A. F. Stenfelt, J. Sondell, F. Schar, G. Tegnér, A. Wiberg och damerna G. Browallius, F. Braun, F. Carlsson, M. Johansson, F. Ljungqwist, S. Ljungqwist, F. Stenfelt och J. Tegnér.

Den ifrågawarande tournén är att hitförwänta i slutet af oktober månad.

Stadsfiskalen J. P. Kindblom blef af rådhusrätten härstädes dömd att för olaga häktning och för det han tagit mutor wara från sin tjenst afsatt. Hofrätten upphäfde emellertid rådhusrättens utslag, men beswär ha häröfwer hos k. m:t anförts. Nu har hos justitieombudsmannen anhållits, att då Kindbom står under tilltal för brott af urbota beskaffenhet, han måtte genom justitieombudsmannens försorg skiljas från sin befattning till dess målet blefwe af k. m:t slutligen afgjordt.

Utnämning. Till rektor wid skeppsgosseskolan i Karlskrona har utnämnts fil. d:r G. A. Karlsson.

Inventering af riksbankskontor. Bankofullmäktige hafwa uppdragit åt vice häradshöfdingen K. G. Herlitz att werkställa inventering och undersökning wid riksbankens afdelningskontor i Wisby och Kalmar.

Qwarlåtenskap efter sjöman. Till kommerskollegium har swenske och norske generalkonsuln i London insändt qwarlåtenskap efter en swensk sjöman, Charles Peterson från Kalmar, hwilken, 28 år gammal, under tjenst å britiska ångfartyget “Cosmopolitan” omkommit genom drunkning den 21 februari 1894.

Då oaktadt anstälda efterforskningar någon upplysning om den aflidnes arfwingar icke wunnits, anmanas wederbörande att anmäla sig hos kollegium för qwarlåtenskapens utbekommande.

För egen hand. I tisdags ingick telegrafisk underrättelse, att befälhafwaren å i Oscarshamn hemmahörande barkskeppet Richard, kapten Gustaf Engelhart Landberg, samma dag aflidit i Hull, der fartyget för tillfället låg. Ett senare telegram medförde det owäntade och smärtsamma budet, att den aflidne fallit för egen hand, skrifwer Osc.-Tidn. Kl. half 8 på morgonen aftryckte han twenne revolverskott mot pannan och kl. 11 f.m. utandades han sin sista suck.

Hwad som förmått den i sin fulla mannakraft warande mannen att taga detta sorgliga steg, har icke framgått af de hittills från fartygets styrman ingångna underrättelserna, och några skriftliga meddelanden tyckes han icke efterlemnat hwarken till anhöriga eller rederi. Det uppgifwes endast, att han på senaste tiden wisat sig grubblande. På grund af åtskilliga omständigheter hade Landberg för afsigt att i wåras lemna befälet öfwer fartyget, men satte likwäl icke sitt beslut i werket. Han war af ett mycket känsligt sinnelag och wisade sig betryckt wid minsta motighet.

Af kamrater ansågs Landberg för att wara en duglig och god sjöman, och att ett godt förhållande rådt emellan befäl och besättning, derom tala flere till manskapets anhöriga i orten ingångna bref, i hwilka önskan uttryckts om hyrans förnyande.

Kapten Landberg har under de senaste 10 åren seglat som befälhavare. “Richard” har han fört i tre år. Den hädangångne sörjes närmast af maka och twå barn samt syskon.

Begrafningen egde rum i torsdags.

Allmän kyrkovisitation har, under stort tillopp af folk, försiggått på wanligt sätt i Ryssby under sistförflutna lördag och söndag. Förrättningsman war domprosten d:r R. Warholm i Kalmar, och öfwerworo flera af kontraktets prester visitationen. Några anmärkningar förekommo ej, så widt eder meddelare har sig bekant.

För lösdrifweri har öfwerståthållareembetet i Stockholm dömt f. d. drängen Swen Fredrik Karlsson, född 1875 i Kalmar, till twångsarbete i sex månader.

Ångfartygsbolaget “Södra Sweriges” passagerareångare “Drottning Sofia” undergår en genomgripande reparation och ombyggnad wid Göteborgs mekaniska werkstad, hwilket arbete nu nalkas sitt slut. Fartyget har förlängts 20 fot och försetts med nya ångpannor samt en ny trippelmaskin om 520 indikerade hästkrafter. Inredningen blir så godt som helt och hållet ny och utföres i närmaste likhet med samma bolags elegante ångare “Birger Jarl”. Bolaget sparar såsom wanligt inga kostnader för att kunna tillfredsställa de största anspråk på beqwämlighet och lyx hos en reslysten publik. (G. H.-T.)

Bland sökande till hamnfogdebefattningen i Malmö, med hwilken tjenst äfwen är förenadt åliggande att wara befälhafware å isbrytareångaren, nämnes kapten H. A. Wahlgren, 1:e styrman å stockholmsångaren “Swea”, kapten B. Nilsson, 3:e styrman å ång. “Rhea”, kapten A. G. Ohlsson, 1:e styrman å “Æolus”, G. W. Cederblad, 1:e styrman å “Skandia”.

De sökandes antal uppgår till 23.

Uppgift å postsparbankens werksamhet. Wid postsparbankskontoren i riket utgjorde under juli månad 1894 insättningarnes belopp 1,026,712 kr. samt uttagningarnes 420,457 kr. 1 öre. Wid utgången af nämnda månad utgjorde delegarnes antal 343,640 med ett innestående kapital af 26,459,526 kr. 21 öre.

Utsigterna för biskopswalet i Wexiö stift ha, sedan wi, skrifwer Smålandsposten, sist yttrade oss om desamma, än klarare preciserat sig i den rigtning wi då angåfwo, beträffande de båda hufwudkandidaterna för twenne hwarandra ganska konträrt motsatta partier. Det stundande walet artar sig nu bestämdt att bli en strid mellan prosten Lindström i Glemminge och biskop Johansson i Hernösand. Någon sammanjemkning tyckes icke wara möjlig; på högst få walsedlar, om ens någon, torde båda de namnen komma att stå.

Spanmålstullen. Från Westerwik telegraferas den 18 augusti: Hushållningssällskapet har wid talrikt besökt extra sammanträde i dag enhälligt beslutit petitionera till regeringen om högre spanmålstullar.

Ett misstänkt dödsfall inträffade i fredags i Hernösand, i det en hustru Larsson afled under koleraliknande symptom. Stadsläkaren antager att här blott föreligger ett fall af kolera nostras, enär ingen anledning till asiatisk kolerasmitta kan tänkas.

Allmänna helsotillståndet i Stockholm år 1893. Förste stadsläkaren, prof. Klas Lindroths “Berättelse till kungl. medicinalstyrelsen om allmänna helsotillståndet i Stockholm under året 1893” har nu utkommit i tryck och utgör med sina tabeller och bilagor en diger volym i 4:o. Enligt denna berätelse war sjukligheten i Stockholm under nämnda år öfwer hufwud taget ringa och mindre än under det närmast föregående året. Wid årets början war influensan ganska spridd, men aftog snabbt efter mars månad. Unders årets sista månader uppträdde på nytt en influensa-epidemi. Af öfriga epidemiska sjukdomar wisade endast kikhostan större freqvens än året förut. Matsmältningsorganens sjukdomar wore afgjordt mindre freqventa. Hufwudstadens sjukdomar wore afgjordt mindre freqventa. Hufwudstadens folkmängd ökades under 1893 med 3,691 individer. Antalet under året födda war 6,946, och dödsfallens antal war 4,840. Nativitetsöfwerskottet blifwer sålunda, 2,106 och öfwerskottet af inflyttade utöfwer utflyttade 1,585. Företeelsen under år 1892 af flere ut- än inflyttade kan sålundas betecknas såsom ett undantagsförhållande. Folkmängden har under de sistförflutna årtiondet wuxit från 190-115 individer till 252,938 eller med 33 procent af folkmängden wid periodens början. Februari wisar det högsta antalet födda eller 631, december det lägsta eller 508. Antalet dödsfall på 1,000 inwånare utgjorde, om till beräkingsgrund tages mantalsskrifna folkmängden wid årets början, 19,42 samt 19,27, om medelfolkmängden lägges till grund för beräkningen. Detta är den lägsta dödlighet som statistiken har för Stockholm att uppwisa. Af årets månader har december största antalet dödsfall eller 492, dernäst komma januari med 456, minsta antalet dödsfall förekom i september med 323.

Dödsfall. Åter har ett dödsbud ingått från Kongo. Löjtnanten vid Jönköpings regemente Tore Frisell har nemligen aflidit i Djabbir den 19 sistlidne maj.

— Kronofogden i Uppwidinge fögderi C. R. Granqwist afled hastigt i fredags afton å Wexiö lasarett, der han för tillfället wårdades, i en ålder af 49 år.

Ändrad spårwidd. Wexiö—Klafreströms jernwägsaktiebolag hade af k. m:t erhållit rättighet att anlägga och till allmänt begagnade upplåta jernwäg af 0,6 meters spårwidd från Wexiö till Klafreström i Nottebäcks socken af Kronobergs län. Uppå derom gjord ansökan har k. m:t nu tillåtit bolaget att på förut medgifna wilkor bygga ifrågawarande jernwäg med en spårwidd af 0,891 meter.

Förswunnen är sedan i går fjorton dagar t. f. häradsskrifwaren C. R. Pettersson, hwilken då nedreste till Göteborg. Man gissar att han, som war i ytterlig grad närsynt, utsatts för någon olycka, som medfört döden, skrifwer G. H.-T.

Wår in- och utförsel af spanmål. Under detta års 7 första månader har till Swerige importerats 61,790,000 kg. hwete mot 59,059,000 kg. motswarande tid i fjor, 34, 928,000 kg. råg mot 42,641,000 kg. i fjor, 7,139,000 kg. korn mot 2,657,000 kg. i fjor, 4,329,000 kg. majs mot 4,858,000 kg. i fjor, 13,446,000 kg. hwetemjöl mot 18,156,000 kg. i fjor samt 8,064,000 kg. rågmjöl mot 7,738,000 kg. i fjor.

Från Swerige exporterades under detta års 7 första månader 3,962,000 kg. hafre mot 132,928,000 kg. samma tid i fjor, 3,197,000 kg. korn mot 1,627,000 kg. i fjor, 250 kg. hwete mot 11,000 kg. i fjor, 39,200 kg. råg mot 213,000 kg. i fjor, 74,300 kg. hwetemjöl mot 155,000 kg. i fjor samt 58,200 kg. rågmjöl mot 54,000 kg. i fjor.

Stor sågwerksanläggning. Öfre Norrlands största sågwerk är nu under uppförande på de s. k. Norrby-skären i Nordmalings socken i Westerbotten. Werket anlägges af Mo och Domsjö aktiebolag i Örnsköldswik med grosshandlaren Frans Kempe i spetsen, hwilket bolag inköpt Håknäs gamla sågwerk med tillhörande widsträckta skogar och hemman och hwars rörelse nu nedlägges. Det nya etablissementet kommer att förses med icke mindre än 12 ramar.

En man, som burit mycket penningar i sina dagar, är waktmästaren wid flottans kassa i Karlskrona S. Nilsson, hwilken under 36 år innehaft denna befattning. Enligt låg beräkning har Nilsson under denna sin tjenstetid burit till och ifrån flottans kassa 600,000,000 kr., stundom en fjerdedels million på en gång, utan att någonsin hafwa derwid förlorat en enda krona. Nilsson, som i måndags fylde 70 år, är ännu så kry att han kan antagas komma att bära på åtskilliga millioner till.

Anarkisterna. Från Paris telegraferas den 17 augusti: En komplott emot konseljpresidenten Dupuys lif skall ha blifwit uppdagad. Tre anarkister från Barcelona hade blifwit utsedda att genom ett dynamitattentat bringa konseljpresidenten om lifwet under hans wistelse i Bernet-les-Bains Pyrénées-Orientales). Spanska polisen skall ha underrättat franska regeringen härom och gifwit signalement på de sammanswurna.

Polisen har äfwen kommit ett annat tillämnadt attentat mot Dupuy på spåren. Detta war förberedt i Frankrike. Upphofsmännen äro polisen bekanta. I Bernet-les-Bains äro omfattande skyddsåtgärder widtagna.

Från Berlin telegraferas den 17 augusti: De senaste dagarna hafwa flera anarkister häktats härstädes, af hwilka några uppenbarligen drifwit propagande i handling. Hos en del af dem hafwa anträffats explosiva ämnen och andra anarkistredskap, hwaraf polisen drager den slutsatsen, att något anarkistiskt dåd warit under förberedelse.