Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43
6. om gärningsmannen för stöldens föröfvande sig med

vapen inställt eller användt ringare skräckmedel eller hot, än att gärningen till rån hänföras kan;

7. om man stjäl kreatur, som går i bete ute å mark;

8. om man stjäl af fartyg, som strandadt eller eljest förolyckadt är eller utan folk i sjö drifver, eller, under bärgning, hvad till dylikt fartyg hörer eller därå fördt var; eller

9. om man stjäl från den, som genom allmän farsot, eldsvåda, vattunöd, skeppsbrott, uppror, fiendes åträngande eller annan sådan nöd eller fara är satt ur stånd att sin egendom värja.

Går, i fall, hvarom i denna § förmäles, värdet af det tillgripna ej öfver femton riksdaler; skall ändå för stöld dömas, efter ty nu sagdt är; dock må, i sådant fall, där omständigheterna äro synnerligen

mildrande, till fängelse i högst sex månader dömas.


De kvalificerade fallen af tjufnad hafva genom 1890 års lag blifvit betydligt inskränkta.

1 mom. Kyrkotjufnad. Godset skall antingen tillhöra kyrkan (kyrkans saker) eller vara där satt i förvar, hvilket sistnämnda uttryck betyder, att kyrkan skall vara upplåten till förvaringsrum. Om någon i kyrkan kvarglömt en sak, t. ex. en psalmbok, kan tillgreppet af densamma ej betraktas såsom kyrkotjufnad.[1] (Jfr Carlén anf. arb. s.

344.)

2 mom. Poststöld. Stadgandet i detta moment afser ej blott penningbref utan äfven annan egendom, som anförtrotts åt posten. Om postmästare begår tillgrepp ur förseglade postförsändelser, som han i egenskap af ämbetsman till förvarande emottagit, tillämpas 20: 4 mom. 2, 25: 11 samt 4: 1. Tillgrepp af postbetjänt, som under förmans uppsikt har att behandla postförsändelser, bedömes enligt 20: 4 mom. 2, 25: 16, 18, 22 samt 4: 2. Jfr rättsfall i Holm 1894: 53.[2]

  1. Att märka är, att 1890 utbyttes orden "om man stjäl något i kyrka ehvad det kyrkan tillhörer" mot "om man stjäl i kyrka något, som kyrkan tillhörer". (Jfr 5 § i 1864 års lag ang. tillgrepp under gudstjänst, som 1890 borttagits såsom kvalifikationsgrund.) Stället eller rummet, där tillgreppet sker ("i kyrka"), har (jfr ofvan) betydelse. Om kyrkan tillhöriga medel deponerats hos enskilda och stjälas, blir det ej kyrkotjufnad.
  2. Postbetjänts tillgrepp af med allmänna posten befordrade bref, som såvidt kändt ej innehållit något af värde, bedömdes ej efter 4 § 2 mom. utan enl. 22: 10 och 25: 16 (Holm 1900: 36).