Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
45

Rättsfall i Holm 1885: 89. Då en person öppnat en låst byrålåda med den vanliga nyckeln, som han sett ägaren nedlägga i ett icke tillstängdt förvaringsrum, och tillgripit i byrålådan förvarade penningar, ansågs detta förfarande icke vara sådan "list", som i detta lagrum omförmäles.

En person, som tillgripit en i ett hoptråckladt säckväfsomslag inlagd packe varor och, sedan han burit bort packen, sönderskurit säckväfsomslaget, ansågs icke hafva gjort sig skyldig till ansvar enligt 4 § 4 mom. (Holm 1896: 519).

Sparbössor af lera, försedda med en springa för penningars nedstoppande men utan lås, hafva ej ansetts höra till i detta moment omtalade förvaringspersedlar. (Holm 1897: 556). Om man bemäktigar sig en sådan persedel för dess eget värde, t. ex. ett sockerskrin af silfver, eller om man blir upptäckt, innan man hunnit öppna en bortförd kista, eller om kistan, sedan den bortförts och öppnats, befinnes tom, tillämpas 20: 1.

I Lag-Commiteens och äldre Lagberedningens förslag lydde motsvarande stadgande: om gärningsmannen med våld eller list vare sig inom eller utom hus öppnat skåp etc.

Vid 1853–1854 års riksdag (se lagutskottets betänkande n:r 48) förekom ifrågavarande stadgande i den affattning, det nu har. Lagutskottet förklarade sig hysa en viss betänklighet mot stadgandet, ty om ett låst skrin stals och sedan öppnades, så kunde detta ej gärna, såsom inbrott, sägas ske i afsikt att stjäla, ty hela innehållet var redan stulet; men då stölden därigenom erhölle en vida brottsligare karaktär, än om

förvaringspersedelns öppnande ej erfordrats för att åtkomma

innehållet, borde en stöld, som utmärktes af denna försvårande omständighet, hårdare bestraffas än den icke kvalificerade.

5 mom. Stöld nattetid. Denna kvalifikationsgrund har tillkommit på initiativ af Lag-Commiteen.

För dess tillämplighet erfordras, att huset är ej blott till bostad inredt utan äfven, vid tillgreppets begående, faktiskt bebodt.

Begreppet "nattetid" har tolkats så, att därmed menas den tid, som folket på stället under den årstiden vanligen