Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
38
MALTHUSIANISMEN OCH NYMALTHUSIANISMEN

En mera ingående behandling av det förfärliga ämnet vore naturligtvis ingalunda lämplig "inför allmänheten", och föreningen inskränker sig därför till "den förklaring, att hon anser användningen af de preventiva åtgärder, kandidat Wicksell rekommenderar, vara läkarekallet ovärdig, och att dessa åtgärder således icke kunna hos qvinnor förordas af läkare, som ännu ha qvar någon aktning för sin konst, dess grundsatser och syftemål … Det åligger läkaren såsom en helig pligt att skydda och vårda det animala lifvets alla funktioner och således ibland dem icke minst den, i hvilken det skapande lifvet mest omedelbart uppenbarar sin verksamhet och som derföre innehåller hans forskningsområdes djupaste mystèr. I de fall, der slägtlifvets funktioner innebära fara för individernas helsa och lif" - märk väl: frågan om vanlig födelsekontroll av ekonomiska och personliga skäl upptages ej ens - "kan läkarekonsten endast anbefalla återhållsamhet, men icke åtgärder, som, på samma gång de förhindra slägtlifvets fysiologiska ändamål, öppna portarne för en last, om hvilkens vederstyggliga förirringar medicinens historia lemnar upplysning".

Detta var den vetenskapliga medicinens ståndpunkt i preventivmedelsfrågan för bara femtio år sedan. Världen rör sig dock.

Såsom en bekräftelse av det borgerliga Sveriges moraliska förtrytelse ådömer så det "mindre akademiska" konsistoriet vid universitetet Wicksell "föreställning och varning". Men Wicksell bara ilsknar till och känner sig förpliktad av sitt samvete att sjunga ut så att det hörs över landet.

Och så ha vi preventivmedelspropagandan på frammarsch även i Sverige. så småningom började födelsesiffrorna sjunka, först sakta men sedan allt våldsammare. Nu bör man vara försiktig, då man sätter samman orsaksförlopp. Det är mycket sannolikt, att propagandans direkta andel i detta resultat är ganska ringa. Preventivmedlen ha sannolikt vunnit mer publicitet tack vare sina motståndare. Diskussionerna kring den