Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/379

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
377
SVEN WICKSELL OM FAMILJEORGANISATIONEN

Sven Wicksell om familjeorganisationensin tid åt det inre hemarbetet. Men denna form för hemliv, denna organisation är icke längre ändamålsenlig, vilket ja! visar sig framför allt däri, att avsevärda svårigheter möta att förena moderskapet med verksamhet utom hemmet. Och den kommer att bli ännu mera oändamålsenlig av den grund, att möjligheterna att få billig hjälp inom hemmen blir alltmera försvårad, och den tid helt säkert inte är avlägsen då vi, såsom redan inträffat i Amerika, få räkna med att även välbärgat folk måste undvara tjänare. Huru dessa svårigheter skola lösas. därom vill jag ej i detalj uttala mig, men lika säkert som att den hastiga nedgången i nativiteten till ganska stor del torde bero på den moderna kvinnans ökade krav på personlig frihet och ekonomiskt oberoende, lika säkert ligger vägen för en positiv befolkningspolitik – när en sådan blir av behovet påkallad – i en omläggning av familjelivets organisation ävensom av anställningsvillkoren för kvinnlig arbetskraft. Man måste taga konsekvenserna av den utveckling som skett och icke kan vridas tillbaka. Det gäller att finna utvägar för späda barns vård och passning, vilka giva mödrarna erforderlig frihet att sköta sitt arbete utom hemmet. För kvinnoarbetet når former utfinnas, vilka ge mödrar till späda barn tillfälle att ägna sitt barn nödig omsorg. åtminstone någon gång under 3 timmars arbetsdagen. Vidare måste man ordna med en rationell och obligatorisk moderskapsförsäkring till beredande av erforderlig frihet från arbetet under havandeskapets sista del och rimlig tid efter barnets födelse. En lagstiftning miste till som hindrar arbetsgivarna att efter godtycke avskeda kvinnlig arbetare eller tjänsteman på grund av förestående moderskap. Jämställdhet och likhet är ju icke detsamma. Skall kvinnan bli jämställd med mannen i ekonomiskt och socialt hänseende måste det ske under former, som taga nödig hänsyn till kvinnornas särställning i samhället såsom det blivande släktets mödrar, icke genom eftersträvandet a tout prix av absolut och identisk likställdhet könen emellan. Ett folk som i sin