Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/286

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 228 — modificerad af den attraktiva; och huru naturspe- let af magnetism, elektricitet och galvanistn � här- vid och härunder kommer till existens och verk- samhet. Ätt allt detta måste , efter systemets me- ning � innebära och frambringa någon ting annat och mera � än blotta skuggsyner för tanken, någon- ting i och för sig sjelf verkligt, lärer ej böra sät- tas i fråga, och bestyrkes dessutom af mångfaldiga särskilta ställen, som väl omöjligen kunna antaga en annan förklaring. Så till ex. heter det: "att i '"fenomen-verlden antager det ändliga (det vill sä- ga det yttre tinget) ett sjelfständigt lif ^*); och att fröet till detta lif ligger redan förborgadt i massan, hvars kropp är materien, men hvars "själ är ljuset'* "). — Så talar man väl ej om blotta tankebilder, eller om så vore, hvad mening skulle det väl hafva, att "den yttre verlden ligger upp- "slagen, för att deri läsa vår andes egen historia*'); "att samma yttre verld öppnar sig för anden, och "visar sig lyda lagar som anden deri öfverallt mö- ter, han må draga sig filosoferande tillbaka inom sig sjelf, eller följa naturen forskande på spåren "); att det ges för naturen en evig urbild, uttryckt i allt, i hvarje minsta planta, och att endast ma- terien hvari den uttryckes betalar sin skatt ät

�t 

9 �

>**

�f 
�f 

9%

99

9 �

^^) Ideen z. e. Phil. d. Natur. Zusatz z. Einleitung. i^) Ibid. p. 337. *^) Ideal. d. Wiss. Lehre. p.24S. i"^) Ibid. p. ai5.